Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
12:14 EDT Thứ hai, 22/07/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2035

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70006

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4963459

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Thứ ba - 25/07/2017 21:36
       ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

                            *                                                Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2017                                    
                Số 14 - CTr/ĐUK

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW;
Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW
 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Để triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.
2. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những việc cần làm ngay nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của từng tổ chức cơ sở đảng sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
3. Việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh phải được tiến hành quyết liệt, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các chủ trương, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ Khối.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Nhiệm vụ chung
- Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết; gắn học tập với triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết vào thực tiễn tại các đơn vị, doanh nghiệp.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trọng tâm là chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần… nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ, hiểu đúng bản chất, vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và thể chế kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay.
- Chú trọng đổi mới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng từ Đảng ủy Khối đến cơ sở trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết.
- Tăng cường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
2.1. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị-xã hội về vai trò động lực của kinh tế tư nhân, từ đó tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, phát huy thế mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân; đồng thời, hạn chế những mặt tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân; phòng chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân…
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân nhằm mục đích tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng, bền vững, phát huy tốt vai trò động lực trong nền kinh tế. Các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu chấp hành các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân đúng hướng, lành mạnh và bền vững…
- Quan tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, cần mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực, nhất là thị trường đất đai, tài nguyên môi trường, vay vốn ngân hàng, huy động vốn...
- Tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình của cơ sở, kiến nghị các cấp, các ngành tiếp thu giải quyết thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng ổn định, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh.
2.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển của từng loại hình doanh nghiệp.
- Tiếp tục tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất điều chỉnh, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, thông qua nắm bắt tình hình, những kiến nghị của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, làm tốt vai trò, chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền nhằm kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, hệ thống pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường.
- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với doanh nghiệp, đoàn thể; tích cực phản biện các cơ chế, chính sách liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thể chế kinh tế thị trường.
2.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động về chủ trương cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đi vào thực chất việc cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng theo lộ trình và quy định.
- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác quy hoạch cán bộ tại các doanh nghiệp, nhất là cán bộ chủ chốt; thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các vị trí hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững.
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị quá trình thực hiện chủ trương của Chính phủ, của tỉnh trong thực hiện lộ trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
- Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể trực thuộc; quy chế xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ. Định kỳ tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp với các tổ chức đoàn thể, nhất là đội ngũ công nhân và người lao động.
- Tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, vận động chủ doanh nghiệp đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng, giữ vững thương hiệu, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của doanh nghiệp.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu, cụ thể hóa Chương trình hành động thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy Khối để triển khai, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện.
2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, thực hiện tốt chương trình đề ra.
3. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở bám sát Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối kịp thời xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phân rõ trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                           T/M ĐẢNG ỦY
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                            BÍ THƯ   
- Các ban Đảng, UBKT, VPTU;
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;  
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối;
- Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối;                                        
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- Ban BT Website Đảng bộ Khối DN;
- Lưu VT.                                                                                             Trần Văn Kỳ   

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.