Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
08:15 EST Thứ ba, 19/02/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 3901

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80604

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4453356

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Thứ ba - 25/07/2017 21:41
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
--------&--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                                                  
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của đồng chí Trần Văn kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW;
Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW
 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Họ và tên: Trần Văn Kỳ
Ngày sinh: 21/12/1966
Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Thực hiện Kế hoạch số 34 - KH/BTGTU, ngày 22/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 14 - CTr/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Tôi xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Quán triệt Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối, tập trung theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động học tập, quán triệt sâu rộng các nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch và nhận thức lệch lạc về những chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết.
2. Cùng với Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, vận dụng sáng tạo các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ, cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của từng tổ chức cơ sở đảng sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết.
 
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Giải pháp chung
1.1 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân được thể hiện trong Nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về vai trò động lực của kinh tế tư nhân, từ đó tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, phát huy thế mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân; đồng thời, hạn chế những mặt tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân; phòng chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân…
- Trên cương vị công tác, cùng với Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân đúng định hướng, bền vững. Trước mắt, kịp thời cụ thể hóa tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, nhất là đất đai, thị trường, nguồn nhân lực, nguồn vốn nhằm tạo môi trường thuận lợi các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.   
- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu chấp hành các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân đúng hướng, lành mạnh và bền vững…
1.2. Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đối với thể chế kinh tế chúng ta đang xây dựng. Tiếp tục tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất điều chỉnh, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, thông qua nắm bắt tình hình, những kiến nghị của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, làm tốt vai trò, chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền nhằm kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, hệ thống pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường.
- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với doanh nghiệp, đoàn thể; tích cực phản biện các cơ chế, chính sách liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thể chế kinh tế thị trường.
1.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động về chủ trương cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đi vào thực chất việc cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo đúng theo lộ trình và quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ mới; liên doanh, liên kết nâng cao năng lực sản xuất và bao tiêu sản phẩm; củng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo thế và lực mới cho các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.
- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác quy hoạch cán bộ tại các doanh nghiệp, nhất là cán bộ chủ chốt; thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các vị trí hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững.
- Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể trực thuộc; quy chế xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp với các tổ chức đoàn thể, nhất là đội ngũ công nhân và người lao động.
 
2. Giải pháp cá nhân
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; nâng cao ý thức trong thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực phối hợp, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII với các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để cụ thể hóa vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức đoàn thể của Đảng ủy Khối, cũng như các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng đắn, kịp thời hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng ủy Khối.
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nhằm triển khai Chương trình hành động một cách có hiệu quả, thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Nơi nhận                                                   
- Các đồng chí UVBTV Đảng ủy
(theo dõi, giám sát);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy
các đoàn thể (phối hợp thực hiện); 
                                        
 
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 7 năm 2017
Ký tên
 
 
 
 
 
Trần Văn Kỳ
 

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.