Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
10:33 +07 Thứ hai, 27/05/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 1450

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97376

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4764104

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Thứ hai - 28/05/2018 14:15
      ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                    BAN TUYÊN GIÁO                             
                                  *                                       Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 5 năm 2018
                   Số 27 – HD/BTGĐUK
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
 
            Thực hiện Hướng dẫn số 52 – HD/BTGTU, ngày 02/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Tuyên giáo Đảng uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối  nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  
          2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và những năm tiếp theo.  
          3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành đa dạng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của hoạt động doanh nghiệp, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của quê hương, đất nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp
          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
            1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. 
            2. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; Tuyên truyền kết quả sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc ở Hà Tĩnh qua các giai đoạn cách mạng.
            3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở  trong thời gian qua, tiếp tục  thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng của Trung ương, của tỉnh như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị 17 - CT/TU ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”, Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 27/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) và các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Khối đã ban hành.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” giai đoạn 2016 - 2020; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; thực hiện chiến dịch “Ba không” (không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông), “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; thi đua xây dựng mô hình “dân vận khéo”...
            4. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
            5. Phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018);  73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 02/9; 50 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018); đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
          III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
          1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)!
          2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
          3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!
          4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
          5. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII!
          6. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
          7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
          8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
          9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
          10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
            - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở,  triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
            - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
Nơi nhận                                                                                    TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;                                            (Đã ký)
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- Lưu    

                                                                                                     Đinh Văn Minh
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.