Kế hoạch ổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
08:21 EST Thứ ba, 19/02/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 3918

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80621

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4453373

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Kế hoạch ổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Thứ ba - 25/07/2017 21:34

     ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 24 - KH/ĐUK

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 7 năm 2017  

                  
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 34 - KH/BTGTU, ngày 22/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đảng ủy Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, góp phần tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và nhận thức lệch lạc về những chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết.
- Cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong công nhân viên, người lao động. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với từng doanh nghiệp, từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Thảo luận xây dựng chương trình hành động phải đúng quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng được thể hiện trong Nghị quyết; phù hợp với từng đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp và bảo đảm các điều kiện thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
1. Nội dung học tập, quán triệt
Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XII, bao gồm:
- Nghị quyết số 10 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Nghị quyết số 11 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Nghị quyết số 12 - NQ/TW, ngày 30/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
- Thảo luận Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối và các đơn vị, doanh nghiệp.
2. Kế hoạch tổ chức các hội nghị  
2.1. Cấp Đảng bộ Khối
* Thành phần:
- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, cán bộ, chuyên viên các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐQT, HĐTV, giám đốc, báo cáo viên của các cấp ủy cơ sở. 
- Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự, theo dõi, chỉ đạo Hội nghị và trực tiếp truyền đạt, giới thiệu Nghị quyết.
* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 7/2017, gồm các nội dung:
- 1/2 ngày triển khai nội dung các nghị quyết.
- 1/2 ngày thảo luận chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết (thảo luận theo các Khối TCCS đảng).
* Tài liệu:
Tài liệu nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).
* Báo cáo viên: Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết.
2.2. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
* Thành phần:
- Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.
- Mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối tham dự, theo dõi và chỉ đạo hội nghị.
* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 8/2017, gồm các nội dung:
- 1/2 ngày triển khai nội dung các nghị quyết.
- 1/2 ngày để thảo luận và thông qua chương trình hành động.
* Tài liệu
- Tài liệu hỏi - đáp Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).
- Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
* Báo cáo viên
- Các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt, giới thiệu Nghị quyết. Đơn vị nào khó khăn, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy hoặc đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối, phụ trách các Khối TCCS Đảng) để tạo điều kiện giúp đỡ.
III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỌC TẬP
1. Xây dựng chương trình hành động
- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể.
Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đồng thời phải bám sát thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp để đề ra các giải pháp sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
- Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.
2. Thảo luận và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai học tập
Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do cấp ủy triệu tập đều phải tham gia thảo luận nghiêm túc. Nội dung thảo luận cần tập trung thể hiện rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp, liên hệ với thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp, từ đó có những kiến nghị và giải pháp sát, đúng với tình hình thực tế. Sau khi thảo luận, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng ủy Khối; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở và đồng chí bí thư cấp ủy: Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối. Tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  (để b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Các đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối;
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- banbientapdukdn@gmail.com (để đăng tải);
- Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Trần Văn Kỳ
                                                                  

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.