CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:17 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 623

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555599

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới

Chủ nhật - 25/06/2017 15:41
    
       ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP               
                           *                                            Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2017
               Số 13 - CTr/ĐUK
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới
 
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 02 - NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” cho sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
          2. Tiếp tục khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở nói chung, doanh nghiệp nói riêng vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.
          3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công nhân viên người lao động trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
          II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về thực hiện quy chế dân chủ
          Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30 - CT/TW, Kết luận 120 - KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ; gắn với việc thực hiện có hệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về thực hiện quy chế dân chủ. Thông qua đó, để các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động nhận thức được dân chủ và phát huy dân chủ là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Đảng, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, bắt buộc mọi tổ chức, cá nhân phải thực hiện.
          2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của của cấp ủy; hiệu quả tổ chức thực hiện của HĐQT, HĐTV, ban giám đốc của các đơn vị, doanh nghiệp; phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB và các tổ chức quần chúng
          Các cấp ủy lãnh đạo, phối hợp với HĐQT, HĐTV, ban giám đốc, các đoàn thể chính trị xây dựng đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm các quy chế. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, động viên doàn viên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp; phối hợp với HĐQT, HĐTV, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện các chủ trương, hoạt động của doanh nghiệp, việc thực hiện quy chế quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.
          3. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế theo quy định
          Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp định kỳ rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định đáp ứng nội dung tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, định mức lao động, quy chế đối thoại nơi làm việc, quy chế thang, bảng lương, nâng bậc lương, trả lương, trả thưởng; những việc người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp phải công khai để cán bộ, công nhân viên người lao động được biết; những việc cán bộ, công nhân viên, người lao động được tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định... Từ đó, thực hiện tốt nguyên tắc: Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp.
          4. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, lãnh đạo các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
          Thực hiện quy chế dân chủ phải bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng vị trí công tác và trách nhiệm của từng cá nhân. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng quy chế và điều hành thực hiện quy chế; gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55 - QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Thực hiện tốt 08 nhiệm vụ của người đứng đầu, chủ sử dụng lao động được quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và 10 nhiệm vụ của người đúng đầu quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Duy trì và thực hiện nghiêm túc đúng quy định về cách thức tổ chức, trình tự, nội dung quy chế đối thoại định kỳ, đột xuất giữa chủ doanh nghiệp với người lao động với phương châm: nghe nguwoif lao động nói, nói người lao động hiểu và cùng người lao động giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
          5. Đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong  cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả quy chế
          Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 01 - CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, nội bộ đoàn kết, đồng thuận, quyền làm chủ của người lao động được phát huy, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham ô, lãng phí, tai nạn lao động; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “ba không” của UBND tỉnh: “không đánh bài, không tệ nạn, không mất  an toàn giao thông”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao xây dựng đời sồng tinh thần lành mạnh cho công nhân, người lao động.
          6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế
          Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các doanh nghiệp trong Khối. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi nắm tình hình kết quả thực hiện quy chế dân chủ của các doanh nghiệp trong Khối. Sau kiểm tra, giám sát phải đề ra được các giải pháp thiết thực để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra; có hình thưc xử lý nghiêm những cấp ủy, cá nhân vi phạm dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Từng bước đưa việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp, thưc chất, trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với từng đơn vị, doanh nghiệp.
 
         
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
          Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình gắn với việc thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh.
 
Nơi nhận                                                                              T/M ĐẢNG ỦY    
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                BÍ THƯ
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối;                                                  (đã ký)
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Lưu VP
                                                                                              
                                                                                               Trần Văn Kỳ
           
 

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.