Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:27 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571089

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020

Thứ tư - 30/09/2015 03:29
SỞ TƯ PHÁP -  ĐẢNG ỦY KHỐI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  *                                                      Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2015
 Số: 05/CTPH/STP - ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
Phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020
 
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, Sở Tư pháp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác với các nội dung sau:
I.  NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
1- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mỗi chủ thể trong các cơ quan phối hợp; đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
2- Đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định; việc phối hợp và giải quyết công việc trên các lĩnh vực phải kịp thời, chính xác, khách quan, hiệu quả.
3- Các thông tin trao đổi phải đảm bảo bí mật theo quy định của Đảng và pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ được sử dụng thông tin, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phát hành.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, của ngành Tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động.
2- Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong khối doanh nghiệp việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp và người lao động nắm chắc các chính sách, pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Phối hợp làm việc với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; xét đề nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân.
4- Trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; cung cấp các thông tin, tài liệu, chương trình công tác trọng tâmvà các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của hai đơn vị.
5- Phối hợp chặt chẽ để giải quyết và đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tại các doanh nghiệp.
6- Phối hợp triển khai một số nhiệm vụ có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: xây dựng thể chế; phổ biến pháp luật; thành lập câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Những việc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì, Sở Tư pháp phối hợp
- Cung cấp các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chủ trương củng cố, phát triển tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, của ngành Tư pháp tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Chủ trì thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phát triển tổ chức đảng tại các doanh nghiệp.
- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.
- Tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả hoạt động, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc khối liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hỗ trợ pháp lý nhằm đề xuất ngành Tư pháp tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
2. Những việc Sở Tư pháp chủ trì, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp
- Cung cấp tài liệu, giảng viên giúp Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối về quan điểm, chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực có liên quan.
 - Chủ trì, cung cấp thông tin cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối về tổng quan pháp luật về đầu tư và các chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cung cấp cuốn sổ tay và tờ tin hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.
- Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người lao động và hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.
- Thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.
- Phối hợp trong triển khai thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
IV. TRÁCH NHIỆM CHUNG
- Định kỳ 3 tháng (hoặc đột xuất) tổ chức họp trao đổi thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ để hai bên có biện pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
- Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và tổ chức kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc tổ chức, triển khai, nội dung, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các nội dung phối hợp.
 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập, Đảng ủy Khối và Sở Tư pháp sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời./.


T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DN          T/M SỞ TƯ PHÁP
                   BÍ THƯ                                                     GIÁM ĐỐC
 
                   (Đã ký)                                                    (Đã ký)
          Trần Văn Kỳ                                                Lê Viết Hồng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.