KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:13 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 571

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63268

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555547

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ năm - 05/01/2017 09:14
        ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP         
                         *                                         Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2016
             Số 17 - KH/ĐUK
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
          Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch  về tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Giúp cấp ủy cơ sở xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập và tuyên truyền nội dung của Nghị quyết. Trên cơ sở đó,  xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về những chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tích cực xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
            - Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong công nhân viên và người lao động
            - Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, khai thác sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị.
- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải bảo đảm quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp và bảo đảm các điều kiện thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với việc thực hiện Nghị quyết 03 – NQ/ĐUK của ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cương công tác kiểm tra, giám sát.
             II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
1. Nội dung và đối tượng
a. Nội dung
Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, bao gồm:
- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
- Thảo luận Dự thảo Chương trình và kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) của các đơn vị, doanh nghiệp
b. Đối tượng và phương thức tổ chức
Các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác; triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp cho công nhân viên và người lao động.
2. Kế hoạch, phương thức tổ chức các hội nghị
a. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức
- Thành phần:
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối, Thường trực Đoàn Đoàn thanh niên, Hội CCB Khối; bí thư cấp ủy, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, HĐTV, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp, báo cáo viên cấp ủy cơ sở và các đồng chí bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch Hội CCB cơ sở
- Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 29/12/2016.  Cụ thể:
+ 1/2 ngày đối với nội dung Nghị quyết 04.
+ 01 ngày đối với nội dung Nghị quyết 05, 06, Nghị quyết 03 – NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cương công tác kiểm tra, giám sat và dự thảo Chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và thảo luận, viết thu hoạch.
- Tài liệu:Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” dùng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và tương đương.
b. Hội nghị học tập, quán triệt do các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức
- Thành phần:
+ Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng.
+ Mời các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối  tham dự, theo dõi và chỉ đạo hội nghị.
- Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2017  
- Tài liệu: Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, gồm toàn bộ đảng viên còn lại không phải cán bộ chủ chốt nêu trên (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn). Đây là tài liệu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên nhất là các đ/c cấp ủy viên cơ sở, đề nghị các đơn vị đăng ký mua theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy
3. Báo cáo viên
            - Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt Nghị quyết.
- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Phân công các đồng chí trong cấp ủy chịu trách nhiệm quán triệt các nghị quyết, kết luận khác.
III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, TỔ CHỨC VIẾT BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
1.      Xây dựng chương trình hành động 
- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết 04,05,06 (khóa XII), đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở để đưa ra các giải pháp sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.
- Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận. 
2. Viết thu hoạch cá nhân
- Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch và bản cam kết cá nhân.
- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là liên hệ sâu sắc với thực tiễn, từ đó có những kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
Lưu ý: Bài thu hoạch của các đồng chí cán bộ cốt cán được gửi về Ban Thường vụ Đảng Khối (qua Ban tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 10/01/2017. Các cấp ủy cơ sở chịu trách chấm bài thu hoạch cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/01/2017  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội cán bộ cốt cán của Đảng ủy Khối; ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch trong toàn Đảng bộ.
- Ban Tổ chức Đảng ủy chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng ủy Khốí. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” 
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở và đồng chí bí thư cấp ủy: Tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, chương trình hành động của cá nhân; triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Khối; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
 
 
            Nơi nhận                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                                 BÍ THƯ
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy;
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- banbientapdukdn@gmail.com (để đăng tải);
- Lưu
   
                                                                                                          Trần Văn Kỳ
 
 
 
 
 
 
          ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                
                           *                                                  Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2016
 
          
                                                             
 
                                                           CÂU HỎI
                      Viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt
                       Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng
 
 
Họ và tên đảng viên: ..................................................................................
Chức vụ và đơn vị công tác: ...................................................................... 
           ....................................................................................................................
 
Câu 1: Qua học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo đồng chí tại đơn vị, doanh nghiệp đồng chí công tác và bản thân đồng chí có những biểu hiện gì về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
            Trong thời gian tới, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí phải làm gì để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái mà đồng chí đã nêu ?
 
            Câu 2: Trên tinh thần Nghị quyết 05 – NQ/TW, Nghị quyết 06 – NQ/TW khóa XII, với thực trạng phát triển của doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua, theo đồng chí, tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp mình cần có những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn ?
 
                                                            BÀI LÀM
..........................................................................................................................
 
 
 
            Ghi chú: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở chịu trách nhiệm chấm bài, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 30/1/2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.