Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016” - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:42 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78723

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571002

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Công văn, Giấy mời

Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016”

Thứ tư - 12/10/2016 20:41

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 165 - CV/ĐUK
“V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 9 năm 2016
                     
Kính gửi:     Các đảng ủy, chi ủy cơ sở
 
Thực hiện Công văn số 554 - CV/BTCTU, ngày 26/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị  các đảng ủy, chi ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016, tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 27 - HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 06 - HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 09 - HD/ĐUK, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (Hướng dẫn được đăng tải trên trang Website Đảng bộ Khối,  tên miền: http://dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn).
Căn cứ các văn bản trên, các đảng ủy, chi ủy cơ sở cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung; nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất.
2. Thời gian kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải hoàn thành trước ngày 10/12/2016.
3. Hồ sơ kiểm điểm bao gồm:
- Đối với tập thể: Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo quản lý (theo điểm 2.1, mục 2, phần II, Hướng dẫn số 09 - HD/ĐUK, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối); báo cáo đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (các biểu mẫu số 1, 2, 3 gửi kèm theo và báo báo thống kê theo quy định của Trung ương). Bảng điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (gửi kèm theo). Hoàn chỉnh các báo cáo, biểu mẫu trên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp.
 - Đối với đảng viên: Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy (kèm theo mẫu); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu 3-HSĐV); nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú. Các loại hồ sơ trên được lưu trữ vào hồ sơ đảng viên theo quy định.
- Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (ủy viên ban chấp hành các đảng ủy, chi ủy cơ sở, đảng viên là HĐTV, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp) nộp 01 bộ hồ sơ về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) để lưu trữ theo quy định, gồm: Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy; kê khai tài sản năm 2016; nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú (bản sao); biên bản họp kiểm điểm, đánh giá phân loại cuối năm. Các loại hồ sơ  trên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 25/12/2016 để tổng hợp.
4. Khi tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp đề nghị cấp ủy cơ sở mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách, đại diện các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo. Thành phần tại hội nghị kiểm điểm tập thể gồm: Tập thể cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng các tổ chức đoàn thể, trưởng các phòng, ban chuyên môn.
5. Yêu cầu các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị chu đáo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, tránh hình thức, không thực chất và đảm bảo thời gian theo quy định tại mục 2 văn bản này.
Các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách khối tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm cùng các đồng chí trưởng khối, phó trưởng khối tổ chức chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong khối thực hiện nghiêm túc nội dung này. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá sát đúng tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cấp ủy phản ánh kịp thời về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) để được hướng dẫn.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy; (để b/c)
- Các đồng chí TT ĐUK;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối;
- Đoàn TN, Hội CCB Khối Doanh nghiệp;
- http://dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn;
- Lưu VT, TC.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
           BÍ THƯ
 
 
 
 
 
        Trần Văn Kỳ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ.………………………….        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ……………………………..         ………, ngày … tháng …năm 2016
                                     *
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016
 
Họ và tên:........................................................................ Ngày sinh:................................................
Chức vụ Đảng:...................................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:........................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................................
Sinh hoạt tại chi bộ:...........................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:
1. Phân loại chất lượng đảng viên:
2. Phân loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý:


                                                                                       NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
 
Chi bộ phân loại chất lượng:..............................................................................................................
Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:.....................................................................................
(Lãnh đạo cấp ủy xác nhận, ghi rõ họ tên và thời điểm)
 
Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ quản lý
- Nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền:
 (Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và thời điểm)
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(ĐẢNG ỦY) CHI BỘ……………………..         ………, ngày …  tháng….  năm 2016
                                 *
 
BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức đảng Chấm điểm
Điểm Tự chấm BTV ĐUK xét
1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị 40    
1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và của cấp trên giao: 25    
       + Tái cấu trúc doanh nghiệp, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, đạt, vượt chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu; 7    
       + Bảo tồn phát triển vốn và có lợi nhuận; 5    
       + Nâng cao chất lượng quản lý, có sản phẩm mới, mở rộng thị trường; 5    
       + Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc pháp luật, các quy định của Nhà nước và nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
       + Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ của đơn vị, xây dựng các mô hình; xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực,..
 
5
 
 
3
   
1.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cũng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 5    
1.3. Thực hiện công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường ở đơn vị, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ; 3    
1.4. Việc thành lập lực lượng tự vệ, đội tự quản tại các đơn vị. 2    
1.5. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đóng góp chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo. 5    
2. Về công tác chính trị tư tưởng 20    
2.1. Tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và phổ biến kịp thời  thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 6    
2.2. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 3    
2.3. Cấp ủy nắm tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.  
3
   
2.4. Viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết; tham gia thi tìm hiểu Pháp luật của Nhà nước, tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ, cung cấp thông tin, đưa gương điển hình, người tốt, việc tốt lên trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối (website), tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động nghe thời sự ít nhất 1 lần trong năm.  
2
   
2.5. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động. 3    
2.6. Xây dựng điển hình, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3    
3. Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ 15    
3.1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và các quy chế, quy định của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị. 3    
3.2. Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Điều lệ Đảng. 3    
3.3. Thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chế độ học tập. 2    
3.4. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. 2    
3.5. Thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đào tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức; giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tổ chức các hội diễn, hội thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 2    
3.6. Cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên. 2    
3.7. Đảm bảo các loại báo cáo theo quy định và tham dự đầy đủ các cuộc họp do Đảng ủy Khối tổ chức. 1    
4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội 15    
4.1. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị: 7    
        + Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. 5    
        + Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, trong đơn vị, không để xẩy ra tai nạn lao động. Không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp ở đơn vị và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người lao động thuộc thẩm quyền trách nhiệm của doanh nghiệp. 2    
4.2. Xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB) đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi đoàn thể; giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng. 4    
4.3. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của tổ chức đảng, Doanh nghiệp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; xây dựng khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận tại các địa phương nơi đơn vị làm việc, sản xuất kinh doanh. 4    
5. Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 10    
5.1. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT. 3    
5.2. Có giải pháp phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. 3    
5.3. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 4    
Tổng cộng 100    
 
Thang điểm xếp loại như sau:
           - Xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các    nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên, đồng thời đảm bảo các điều kiện theo Hướng dẫn số 09- HD/ĐUK, ngày 26/11/2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
          - Xếp loại TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt số điểm từ 70- 89 điểm.
          - Xếp loại TCCS Đảng hoàn thành  nhiệm vụ: Đạt số điểm từ 50- 69 điểm.
          - Xếp loại TCCS Đảng yếu kém: Đạt số điểm dưới 50 điểm.
          - Đơn vị cơ sở tự nhân loại………………………………………………………
Ghi chú  Đối với các đơn vị vi phạm các nội dung: Kế hoạch hóa gia đình, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật,… Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẻ xem xét trừ điểm.
 
                                           T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
                                                       BÍ THƯ
 
 
 
 

    ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…………
                                   *                                                                                                                    ………, ngày      tháng       năm 2016
 
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG,
CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016
                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                         Biểu 01
 
 
TT
 
 
Đơn vị
Phân loại TCCSĐ Chi bộ trực thuộc ĐU cơ sở Phân loại Đảng viên
Tổng số Số dự phân loại TSVM HHTNV HT NV Yếu kém Tổng số Số dự phân loại TSVM HTTNV HT NV Yếu kém Tổng số Số dự phân loại HTXSNV HHTNV HTNV Không HTNV
 
Tổng số
 
 
TSVM tiêu biểu Tỷ lệ (%)
01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
                               
                 NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                                  BÍ THƯ ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)
                       (Ký tên)                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
                                   
       ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…………                                                                                   ………, ngày      tháng       năm 2016
                                 *
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI CẤP UỶ VIÊN CƠ SỞ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NĂM 2016
 
                                                                                                                                                                                                Biểu 02
 
TT
 
Đơn vị
Cấp uỷ viên cơ sở (Đảng bộ, chi bộ cơ sở) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở
Tổng số
 
Số dự phân loại HTXS
CT NV
HT tốt chức trách NV HT chức trách NV Chưa HT
CT NV
Tổng số Số dự phân loại HTXS chức trách NV HT tốt chức trách NV HT chức trách NV Chưa HT
CT NV
01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                  NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                                    BÍ THƯ ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)
                     (Ký tên)                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)
                                 
 
                      
     
 
 
          ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                       
                           *                                                                                                         Hà Tĩnh, ngày      tháng       năm 2016
 
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ KHỐI NĂM 2016
                                                                                                                                                                                                Biểu 04
 
TT
 
Đơn vị
Uỷ viên Ban Thường vụ  Đảng uỷ Khối
Tổng số Số dự phân loại  
HTXS
CT NV
 
HT tốt chức trách NV HT chức trách NV Chưa HT
CT NV
01

02

03 04 05 06 07 08
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                               BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
                           (Ký tên)                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
                                 
 
 
                                        
 
 
 
   ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY …………
                                   *                                                                                             ………, ngày      tháng       năm 2016
 
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NĂM 2016
 
                                                                                                                                                                                                Biểu 03
 
TT
 
Đơn vị
Ủy viên BCH Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
Tổng số Số dự phân loại HTXS chức trách NV HT tốt chức trách NV HT chức trách NV Chưa HT
CT NV
01

02

09 10 11 12 13 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 
                                                    NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                              BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
                                                           (Ký tên)                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.