CÁC MẪU TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012) - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:17 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 630

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63327

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555606

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

CÁC MẪU TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012)

Chủ nhật - 27/09/2015 17:43
 
 
I. CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1. Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
 
           Kính gửi: Chi ủy:………………………………
                           Đảng ủy:…………………………….
 
            Tôi là:………………….., sinh ngày…………..tháng……….năm……
            Nơi sinh:………………………………………………………………
           Quê quán:……………………………………………………………
            Dân tộc:……………………Tôn giáo:……………………………
            Trình độ học vấn:………………………………………………
             Nơi cư trú:………………………………………………………….
           Nghề nghiệp:……………………………………………………..
           Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………..
           Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày..tháng…năm..tại…
           Được xét là cảm tình Đảng ngày….tháng…năm…..tại chi bộ………
          Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:………………………….....…………………… ………… …… ……… …………………………………………………………………………
          Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
…………, ngày…tháng…năm……
                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
* Lưu ý: - Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.
              - Ghi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
 
2. Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)
 

 Mẫu 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
 
 
     Họ và tên đang dùng:……………………………
     Họ và tên khai sinh:……………………………..
     Quê quán                :………………………………
 
 
 
       Số lý lịch:……………………………..
 
- Kích thước: 20,5x 14,5 cm.
- Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng (gồm 32 trang) cụ thể như sau:
* Trang 1: Sơ lược lý lịch;
* Trang 2-8: Lý lịch bản thân và những công tác đã qua;
* Trang 9: Đặc điểm lịch sử;
* Trang 10: Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua và đi nước ngoài;
* Trang 11: Khen thưởng và kỷ luật;
* Trang 12-24: Hoàn cảnh gia đình;
* Trang 25: Tự nhận xét và cam đoan;
* Trang 26: Nhận xét của chi ủy và chứng nhận của cấp ủy cơ sở;
* Trang 27-32: Nhận xét của cấp ủy hoặc tổ chức có thẩm quyền nơi đến thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.
4. Giới thiệu người ưu tú vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
GIẤY GIỚI THIỆU
Người vào Đảng
 
                   Kính gửi: Chi bộ:......................................................................................
 
                                           ………................................................................................
 
Tôi là:..............................................., sinh ngày............ tháng.............. năm ..........
Vào Đảng ngày........tháng.........năm.........., chính thức ngày......... tháng.......năm ........
Chức vụ trong Đảng hiện nay:...................................................., chính quyền..........................
Quê quán:...................................................................................................................................
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ...........................................................................................
Ngày..........tháng........năm............... được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng..............................................................phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
 - Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý:..........................................................................................................
…………………………………………………………………………...........................................................................................................
- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng).............. .......... ........ .....................   ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................... Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng..........................................................................vào Đảng.
 
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.
 

  .........................., ngày.............tháng............năm 20..............
           ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
            (ký, ghi rõ họ và tên)
         
 
5. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng  (Mẫu 4-KNĐ) 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
.................................................
Số....................... - NQ/ĐTN

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
 

    .............., ngày.........tháng.......năm.........
 
 
NGHỊ  QUYẾT
Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
         Kính gửi: Chi ủy..................................................................................................
                         Đảng ủy.............................................................................................
 
- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
- Xét nghị quyết của Chi đoàn..............................................................................
- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ........................................
họp ngày.................tháng.................năm...................nhận thấy:
Đoàn viên:...............................................................có những ưu, khuyết điểm chính (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)…… …………………
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên .........................................................  vào Đảng, với sự tán thành của.................đ/c (đạt.................%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành............đ/c, với lý do..................................……... …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
     Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ................................................... trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
 

  T/M…………..
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
6. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng (Mẫu 4A-KNĐ)

BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN…………..
Số….........- NQ/
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ........ngày.....tháng…năm.......
 
 
NGHỊ  QUYẾT
Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng
         Kính gửi: Chi ủy..............................................................................
                         Đảng ủy...........................................................................
 
- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.
- Xét Nghị quyết của Công đoàn ..........................................................................
- Ban ……….Công đoàn ............................họp ngày........tháng ...... năm........ nhận thấy:
Đoàn viên:...................................................... có những ưu, khuyết điểm chính (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) .......................................................
……………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên............... .......................... ............... .vào Đảng, với sự tán thành của.................đồng chí (đạt.................%) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành; số không tán thành........................đồng chí, với lý do ....................................................................................................................………………… ..................................................................................................................................................
Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ........................ ............. ............ ............ .......... ................................................................trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
 

  T/M………….
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

7. Tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú (Mẫu 5-KNĐ)
 

ĐẢNG BỘ.........................
CHI BỘ.............................
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
            ..............., ngày........tháng......năm........
 
 
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt
 và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
 
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt  và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng  ................................................. Tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt  .......................... ................ ....................., tổng số có:.......................................đồng chí.
Tên chi ủy nơi cư trú:........................................................., có:.........................................đồng chí.
Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
                 Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)................................ ........................................................................................................................................ ................................. ....................................................................................................
.........................................................................................................................………………
 Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ……………..... vào Đảng là ………đồng chí, trong tổng số.......................đồng chí được hỏi ý kiến (đạt................%).
Số không tán thành .................... đồng chí (chiếm............%) với lý do............ .............................................................................................................................. .................. ……………….........................................................................................................................
 

  T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ, tên)

8. Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6-KNĐ)
 

ĐẢNG BỘ.......................
CHI BỘ............................
Số..............-NQ/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
............., ngày...tháng.....năm......
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên
   
          Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
           Ngày.....tháng......năm.........., chi bộ.....................................đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng...................................vào Đảng.
          Tổng số đảng viên của chi bộ:....................đảng viên, trong đó chính thức :............đồng chí, dự bị :.............đồng chí.
          Có mặt:.......đảng viên, trong đó chính thức :...............đồng chí, dự bị :...................đồng chí.
          Vắng mặt:.....đảng viên, trong đó chính thức :...............đồng chí, dự bị :...................đồng chí.
          Chủ trì hội nghị: đồng chí.......................... ........chức vụ.......................
          Thư ký hội nghị: đồng chí.....................................................................
          Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng .............................................như sau:
           Về lý lịch:............................................................................................
.............................................................................................................................
          Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) ……………………………… ……….................................................................................................................. ........
          Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng.............................................vào Đảng ............ đồng chí(đạt......%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành.................đồng chí(............%) với lý do...........................................................
..................................................................................................................................................
          Chi bộ đề nghị Đảng ủy xét kết nạp quần chúng .................... .......... ...... ..........  vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Nơi nhận :
- Đảng ủy..............(để báo cáo)
- Lưu chi bộ
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ và tên)
 
10. Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở (Mẫu 8-KNĐ)
 

ĐẢNG BỘ.......................
ĐẢNG UỶ.......................
Số       - BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày.......tháng.......năm......
 
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên
 
          Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
           Ngày............tháng........năm..............., Ban chấp hành Đảng bộ ................................................
đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng .....................................................................vào Đảng. 
           Tổng số ủy viên Ban chấp hành............................................................................đồng chí.  Có mặt: .................... đồng chí, vắng mặt:.........................đồng chí.
          Lý do vắng mặt:........................................................................................................................
           Chủ trì hội nghị: đồng chí....................................................................Chức vụ ..............................
          Thư ký hội nghị: đồng chí....................................................................................................
          Sau khi xem xét nghị quyết số….. -NQ/CB ngày…..tháng…..năm…… của Chi bộ ……………………, Báo cáo số…-BC/ĐU ngày..…tháng..…năm….. của Đảng ủy bộ phận………………… .(nếu có) về việc đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận về quần chúng…………………………..…… như sau:
          Về lý lịch: ……………………………………………… ……............. ………… ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng) ............ .............  ............................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy đã xét và biểu quyết kết nạp quần chúng ….. … … ……………..…....... vào Đảng, kết quả như sau:
          - Đống ý kết nạp vào Đảng...................đồng chí (đạt..........%) so với tổng số cấp ủy viên.
           - Không đồng ý kết nạp vào Đảng.............................đồng chí (Chiếm…%) với lý do .................................................................................................................................
          Đề nghị Ban thường vụ………………….xem xét, quyết định kết nạp quần chúng ………………………….  vào Đảng.
 

  Nơi nhận:
- Ban thường vụ .................................
  (để báo cáo),
- Lưu văn phòng đảng ủy
                           T/M ĐẢNG UỶ
          BÍ THƯ                                             
                     (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ và tên)
 
 
15. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
 
          Kính gửi:  Chi ủy……………………………………………
                            Đảng ủy…………………………………………
          Tôi là………………………sinh ngày..…tháng…..năm ……..
          Quê quán:…………………………………………………
          Nơi ở hiện nay:…………………………………………
          Được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …. tháng … năm…., tại Chi bộ………………..Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ: ……… …… 
           Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
          Ưu điểm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           Khuyết điểm:……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          Biện pháp khắc phục khuyết điểm:………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề Chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.
          Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

                          ………, ngày……tháng……năm……                                                                              
  
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM                                                                                       
                                                                 (ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
16. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ (Mẫu 11-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị
 
                    Kính gửi: Chi ủy…………………………………………
   
           Tôi là:……………………….., sinh ngày ….tháng...năm…….
           Đang sinh hoạt tại chi bộ……………………………………
           Ngày….tháng….năm ….được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị:……………………………….được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng…..năm……, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
          Ưu điểm:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ……...…………………... ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí …………………………trở thành đảng viên chính thức.
          Tôi chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.
 
 ……….,ngày…..tháng…..năm…..
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
   (ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
17. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)

ĐẢNG BỘ…………..
CHI BỘ……………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…tháng….năm…..
 
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt  và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
 
          Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị- xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt  và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị ………………………………….. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng…… năm……..
          Tên tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt:………………………….…., tổng số………….……..đồng chí.
           Tên chi ủy nơi cư trú………………….………, có……..….đồng chí.
          Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
           Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)…………… ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt  và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị … … … … ……………………,trở thành đảng viên chính thức là……………..đồng chí, trong tổng số………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…%).
           Số không tán thành…………đồng chí(chiếm …%) với lý do
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
                                         T/M CHI UỶ
                                           BÍ THƯ
                                          (ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
18. Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (Mẫu 13-KNĐ)

ĐẢNG BỘ…………
CHI BỘ……………
Số……..-NQ/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày……tháng…….năm………
 
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 
          Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
           Ngày....tháng.....năm......, chi bộ.....................................đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ...................................được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày....tháng...năm....., trở thành đảng viên chính thức.
          Tổng số đảng viên của Chi bộ :............................đảng viên, trong đó chính thức :...........đồng chí, dự bị :...............đồng chí.
          Có mặt :..........đảng viên, trong đó chính thức :................đồng chí, dự bị :..............đồng chí.
          Vắng mặt :............đảng viên, trong đó chính thức :................đồng chí, dự bị :..................đồng chí.
          Lý do vắng mặt:.........................................................................
          Chủ trì hội nghị : đồng chí...........................chức vụ..................
          Thư ký hội nghị : đồng chí...........................................................
          Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị...................................................như sau :
          Những ưu, khuyết điểm chính :
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)...........................................................................................
…………………………………………….........................................................................................
          Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị......... ........... ...... ..... .............thành đảng viên chính thức ............ đồng chí(đạt......%)  so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành................. đồng chí(............%) với lý do.............. ...... ... ............................................................................................................................
          Chi bộ báo cáo Đảng ủy........................xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị... ..... ............trở thành đảng viên chính thức của  Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Nơi nhận :
- Đảng ủy..............(để báo cáo)
- Lưu chi bộ
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ và tên)
20. Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở (Mẫu 15-KNĐ)
ĐẢNG BỘ.......................
ĐẢNG UỶ.......................
Số       - BC/CB (ĐU)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày.......tháng.......năm......
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
                   Kính gửi: Ban thường vụ…………………………………………………………...
          Ngày..............tháng.............năm..............., Ban chấp hành Đảng bộ .......................................
đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ......................................... …………………….
được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngà y…. tháng …. năm …….. ,  trở thành đảng viên chính thức. 
          Tổng số ủy viên Ban chấp hành.............................................................................đồng chí.  Có mặt: ............................... đồng chí, vắng mặt:......................................đồng chí.
           Lý do vắng mặt:........................................................................................................................
           Chủ trì hội nghị: đồng chí.................................................  Chức vụ ....................
           Thư ký hội nghị: đồng chí....................................................................................................
            Sau khi xét nghị quyết số…-NQ/CB ngày …tháng…năm… của Chi bộ………………………, Báo cáo số…-BC/ĐU ngày…tháng….năm….của Đảng ủy bộ phận ……………. (nếu có) về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức, Đảng ủy thống nhất kết luận về đảng viên dự bị …………………….…………… như sau:
           Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ......................................... .........  ……………………………………….................................................................
.....................................................................................................................................            Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị… … …… …………....... xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của...................đồng chí (đạt..........%) so với tổng số ủy viên. Số không tán thành ............................. đồng chí (Chiếm…%) với lý do ..................... .......…………………………………………………………………………………………………           Đảng ủy……………………….đề nghị Ban thường vụ ….…………… ………xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nơi nhận:
- Ban thường vụ ............................... (để báo cáo),
- Lưu VP đảng ủy
T/M ĐẢNG UỶ
(Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ và tên)
 
 
23. Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp ủy cơ sở
(Mẫu 17-KNĐ)
 


ĐẢNG BỘ………….
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) ……………………….
Số….-CN/ĐU (CB)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày……tháng……năm……
“V/v chứng nhận
người vào Đảng đang trong thời gian
được tổ chức  đảng xem xét kết nạp
 
          Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………
                           - Đảng ủy (Chi ủy)……………………………
 
           Đảng ủy (Chi ủy) cơ sở……………………………………………..
          Chứng nhận đồng chí… …………… ……………….… 
          Sinh ngày………...tháng……………năm……………………….…..
          Quê quán……………………………………………………………..
           Đang được Đảng ủy (hoặc chi bộ) chúng tôi giúp đỡ, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các đồng chí giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đồng chí……………………………
………………….phấn đấu vào Đảng.
 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP đảng ủy
T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)
           BÍ THƯ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

24. Công văn của cấp ủy cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng (Mẫu 17A-KNĐ)
 


ĐẢNG BỘ………….
………………………
Số….-CV/
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày….tháng…năm……
“V/v người vào Đảng đã được chi bộ,
đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng
 
             Kính gửi: - Ban Thường vụ…………………………………
 
          Đảng ủy (Chi ủy) cơ sở……………………………………….
          Giới thiệu đồng chí………… …………               Sinh ngày………....tháng……………..năm…………..……..
          Quê quán…………………………………………………
          Đã được Chi bộ ………………………….ra Nghị quyết số….. NQ /CB ngày……...tháng……..năm………..; Báo cáo số….…BC/ĐU ngày……. tháng…….năm……....của Đảng ủy bộ phận (nếu có) ………… …… …… …………………. và được Đảng ủy cơ sở ………  …………….……..ra Nghị quyết số…-NQ/ĐU ngày..….tháng…..năm..…đề nghị kết nạp vào Đảng ( hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên gửi kèm theo).
           Đề nghị các đồng chí chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để kết nạp đồng chí  vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP đảng ủy
T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)
          BÍ THƯ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
28. Sổ đảng viên dự bị  (MẪU 18 - KNĐ)
                                                      SỔ ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ


Số
TT
HỌ VÀ TÊN Nam, nữ Số LL
đảng viên
Ngày
 sinh
KẾT NẠP ĐẢNG Ngày kết nạp đảng GHI CHÚ
Số
 quyết định
Ngày
 ký
Cấp ủy ra quyết định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
   29. Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 19-KNĐ)
 

ĐẢNG BỘ………..
…………………….
Số……..-CV/
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………,ngày….tháng……năm……
 
GIẤY GIỚI THIỆU
(có giá trị đến ngày…… tháng…… năm…….)
 
                     Kính gửi:  - Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở………………………
                                            …………………………………………………
 
 Đảng ủy (hoặc hi ủy) cơ sở………………………………………………….
Giới thiệu đồng chí………………………………. Là………………………
……………………………………………………………………………….
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là…………………………………………………………………………………….
 
   Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào  lý lịch của người xin vào Đảng như sau:   
………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................
          Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.
 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng đảng ủy.
T/M………………………..
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
30. Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 20-KNĐ)
 

ĐẢNG BỘ………..
…………………….
Số……..-CV/
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………,ngày….tháng……năm……
 
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA
Lý lịch của người xin vào Đảng
 
                     Kính gửi:…………………………………………………
 
           Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… …… ……… ………., sinh ngày…...tháng……năm……
          Quê quán…………………………………………………
          Đang làm việc tại:………………………………............
          Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “ Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
          Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:………………………………………………… …………………..
 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng đảng ủy.
T/M………………………..
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
          2. Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên của cấp ủy cơ sở và chi bộ (Mẫu 1).
          2.1. Mẫu danh sách ( Mẫu 1)

ĐẢNG BỘ......................................................   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)……….   ...................., ngày...........tháng..............năm..................
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN
 
STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Quê quán Ngày, tháng, năm
Vào Đảng Chính thức
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           
 
          2.2. Cách Ghi:
          - Cột 1: Ghi số thứ tự đảng viên được đề nghị phát thẻ của chi bộ, đảng bộ
          - Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên theo kiểu chữ in có dấu:
          Ví dụ:  NGUYỄN VĂN QUANG
          - Các cột 3, 4, 5, 6: Ghi như lý lịch đảng viên.
          * Riêng Quê quán chỉ ghi xã, huyện, tỉnh (xã, huyện dòng trên, tỉnh dòng dưới).
          + Cột 5, 6: Ghi ngày vào Đảng, ngày thức thức lần đầu dòng trên; dòng dưới ghi ngày được kết nạp lại và ngày chính thức của lần kết nạp lại gần nhất.
 
4. Danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất của cấp ủy cơ sở và chi bộ (mẫu 1A)
          4.1- Mẫu danh sách:

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG UỶ, (CHI UỶ)…………….
 ……………………………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………ngày… tháng… năm……
Mẫu 1A
                                                                                                         
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ MẤT
 
 
Số TT
 
Số thẻ đảng viên
 
Họ và tên
 
Ngày tháng năm sinh  
Quê quán
 
Ngày, tháng, năm
Vào Đảng Chính thức
1 2 3 4 5 6 7
             
       
             
       
             
       
         
   T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)……………
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
4.2. Cách ghi:
          - Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi hoặc đánh vi tính như nội dung hướng dẫn ở mẫu 1. Số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo số lượng đảng viên.
          - Cột 2: Ghi hoặc đánh vi tính số TĐV trong thẻ bị mất của đảng viên
 
6. Danh sách đề nghị đổi thẻ đảng viên bị hỏng của cấp ủy cơ sở và chi bộ  (Mẫu 1B)
6.1- Mẫu danh sách
 

ĐẢNG BỘ......................................................   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)……….   ...................., ngày...........tháng..............năm..................
 
Mẫu 1B
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ HỎNG
 
 
Số TT
 
Số thẻ đảng viên
 
Họ và tên
 
Ngày tháng năm sinh  
Quê quán
 
Ngày, tháng, năm
Vào Đảng Chính thức
1 2 3 4 5 6 7
             
       
             
       
             
       
             
 
    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
          6.2- Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi hoặc đánh vi tính như nội dung hướng dẫn ở mẫu 1.
          - Cột 2: Ghi hoặc đánh vi tính số TĐV trong thẻ bị hỏng của đảng viên (gửi kèm theo TĐV hỏng lên cấp ủy cấp trên).


ĐẢNG BỘ……………………
HUYỆN UỶ………………
  Số……..-QĐ/HU
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           ……ngày… tháng… năm 20………
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phát thẻ đảng viên
 
   - Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm  2011 Ban Chấp hành Trung ương  “Thi hành Điều lệ Đảng”;
- Căn cứ đề nghị của đảng ủy……………………..… và Ban Tổ chức Huyện ủy:


                     BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Phát thẻ đảng viên cho đảng viên ………………………………     
             Sinh ngày…….tháng…….năm……..
             Vào Đảng ngày…….tháng…….năm……..
             Chính thức ngày…….tháng…….năm……..
             Quê quán:……………………………………………………………
Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy………………………..……
                và đảng viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết
              định này.
 

 Nơi nhận:                                                            
- Đảng viên
- Lưu hồ sơ đảng viên
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
III. QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
1. Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 1-HSĐV)
 

 Mẫu 1-HSĐV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
 
LÝ LỊCH
ĐẢNG VIÊN
 
 
 
 
 
     Họ và tên đang dùng:……………………………
     Họ và tên khai sinh:……………………………..
     Quê quán                :………………………………
 
 
 
 
 
 
 

                                 Số LL:……………………………..
                               Số TĐV:……………………………..
a) Kích thước: 20,5x 14,5 cm.
b) Bìa: làm bằng giấy thắng loại 150g trên 1m2
c) Ruột: Làm bằng giấy trắng .
d) Nội dung trong lý lịch đảng viên (gồm 24 trang) cụ thể như sau:
- Trang 1: Sơ lược lý lịch;
- Trang 2: Lịch sử bản thân
- Trang (3 đến 9): Những công tác đã quan
- Trang 10: Đặc điểm lịch sử
- Trang 11: Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua .
- Trang 12: Đi nước ngoài
- Trang 13: Khen thưởng
- Trang 14: Kỷ luật
- Trang (15-23): Hoàn cảnh gia đình;
- Trang 24: Cam đoan ký tên và chứng nhận của cấp ủy cơ sở
 
 
2. Phiếu đảng viên  (Mẫu 2 - HSĐV)
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

ĐẢNG BỘ TỈNH               
 (tương đương)……..
 
SỐ LÝ LỊCH
           
     
ĐẢNG BỘ HUYỆN
 (tương đương)…….
SỐ THỂ ĐẢNG VIÊN
   
           
ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
CƠ SỞ……….
ĐẢNG BỘ BỘ
PHẬN…………..
CHI BỘ…………
 
 
PHIẾU
ĐẢNG VIÊN
 
 
Ảnh
(3x4)
 
 
 
             
 
 
01) Họ và tên khai sinh:…………………..02) Năm, nữ……..
03) Họ và tên đang dung…………………04) Sinh ngày.../.../…
05) Nơi sinh:………………………………………………….
06) Quê quán:………………………………………………..
07) Nơi đang ký hộ khẩu:……………………………………
Nơi tạm trú hiện nay:………………………………………..
08) Dân tộc:…………………….09) Tôn giáo………………
10) Thành phần gia đình:……………………….11) Nghề nghiệp của bản thân khi vào Đảng………………..
12) Công việc chính đang làm:……………………………….
13) Ngày vào Đảng:…/…/….Tại Chi bộ:……………………
Người giới thiệu thứ 1:………………..chức vụ, đơn vị………………………
Người giới thiệu thứ 2:………………chức vụ, đon vị……………………
Ngày chính thức:…/…/….Tại Chi bộ:………………………..
14) Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức:…/…/…
Cơ quan tuyển dung:………………………………………
15) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……../……../………
16) Tham gia các tổ chức xã hội khác:………………………...
17) Ngày nhập ngũ:…./…./….Ngày xuất ngũ, chuyển ngành …/…/…..
18) Trình độ học vấn:
- Học vấn phổ thông:………… - Chuyên môn nghiệp vụ……..                                
- Lý luận chính trị:…………...- Ngoại ngữ:………………
- Học vị:…………………….. - Học hàm:……………….


 
 
19) Tình trạng sức khoẻ bản thân:………- Thương binh loại…..
- Gia đình liệt sỹ:                 - Gia đình có công với CM:       
20) Số chứng minh ND:…………………21) Được miễn công tác và SHĐ ngày…/…/…..
 
22) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm Làm gì, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội…)
   
   
   
   
   
   
   
   
23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ
Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Từ tháng/năm đến tháng/
năm
Hình thức học Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
24) Khen thưởng: (Huân chương, huy chương, bằng khen)… …………..


 
……………………………………………………………………………………………

 
 
25) Đã được tặng Huy hiệu Đảng: 30 năm           40 năm               50 năm                

 
 
 
60 năm              70 năm              80 năm
 
          26) Danh hiệu được phong (chiến sĩ thi đua; anh hùng “ LL vũ trang, lao động”; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc “ nhân dân, ưu tú”) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
27) Kỷ luật (đảng, chính quyền, pháp luật):……………………….
…………………………………………………………………………
28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN
a) Được kết nạp lại vào Đảng:
- Ngày vào Đảng lần 2:…../…./….Tại Chi bộ:………………………….
Người giới thiệu 1:………………..Chức vụ, đơn vị:…………………….
Người giới thiệu 2:………………..Chức vụ, đơn vị:…………………….
- Ngày chính thức lần 2:…./…/…. Tại Chi bộ:………………………….
b) Ngày được khôi phục đảng tịch:…/…/….Tại Chi bộ:………………….
…………………………………………………………………………………..
c) Bị bắt, bị tù (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử lý, nơi thi hành án…):………………………………………………….. …………………………
d) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc…) …………………………………………………
 
29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 
a) Đã đi nước ngoài (nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài…) …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
b) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài:……… ……… … …… …………
………………………………….…………………………………………....................................................................................
c) Có người thân ở nước ngoài (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?)……………………………………………………
30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Cha, mẹ đẻ; Cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); các con; anh chị em ruột
 

Quan hệ HỌ VÀ TÊN Năm sinh Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
       
       
       
       
       
       
       
       
       
31) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH
- Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 1 năm):……………đồng, bình quân 1 người/hộ:…………..đồng
- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà………………, tổng   diện tích sử dung………………..m2
              + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà…………………., tổng diện tích sử dụng………………m2
- Đất ở:  +  Đất được cấp:………m2   +  Đất tự mua:……m2
- Hoạt động kinh tế:…………………………………………..
Diện tích đất kinh doanh trang trại………ha. Số lao động thuê mướn…………..người.
Những tài sản có gia trị (50 triệu đồng trở lên): Tài sản:………..
Giá trị………………đồng……………………………………..
 
…………..,ngày…..tháng……năm………

NGƯỜI KHAI
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
ngàytháng...năm…
(Ký ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ ………………......
…………………
Ngày…tháng...năm…
(chức vụ, ghi ký rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ
 
 
 
(Chức vụ, ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
3. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3 - HSĐV)
 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ TW
ĐBCQ BAN TỔ CHỨC TW
 
CHI BỘ:............................................................
PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
(Năm …….)
SỐ LL   : .................................
SỐ TĐV : ................................
Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”
 
Họ và tên (viết chữ in hoa):...................................................Sinh ngày.................tháng.............năm...................
Mới thay đổi nơi ở:.................................................................................................................................................
Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:......................................................................................................
Chức vụ mới được giao:
- Đảng:......................................................................................................................................................
- Chính quyền:.........................................................................................................................................
- Đoàn thể:........................................................................................................................................................
- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:...................................................................................................................
Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:
- Giáo dục phổ thông (lớp mấy) :....................................- Chuyên môn nghiệp vụ:............................................
- Học vị (TS, thạc sĩ):.................................................................- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư):..........................
- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):........................................................................................
- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp... Trình độ A,B,C,D):...................................................................................................
Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật):..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Gia đình có gì thay đổi trong năm:
- Cha đẻ:.................................................................................- Mẹ đẻ:.........................................................................................
- Cha (vợ hoặc chồng):............................................................- Mẹ (vợ hoặc chồng):......................................................................
- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):...........................................................................
 
.................................................................................................................................................................................................................
- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu... ?):....................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................................................................
Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:
- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:.............................đồng, bình quân người/hộ.....................đồng
- Nhà ở:..........................................................................................................................................................................
- Đất ở:...........................................................................................................................................................................
- Hoạt động kinh tế:.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................................................
- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:...............................................................................
giá trị.....................................đồng...........................................................................................................................................
- Được miễn công tác và SHĐ ngày:............................................................................................................................
- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:.........................................................................................
 

    .................., ngày............tháng............năm...............
XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
         
 
 
 
4. Phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức (Mẫu 4 - HSĐV)
4.1- Mẫu phiếu báo
 

 
TỈNH (tương đương)………
HUYỆN (tương đương)……
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG:
..............................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày…tháng….năm….
 
Số LL:…………
Số TĐV:………
 
PHIẾU BÁO ĐẢNG VIÊN
ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC
 
    Họ và tên đang dùng:……………………………………….Nam, nữ…….…….
    Sinh ngày……tháng……..năm……………………..
   Vào Đảng ngày…..tháng….năm…., tại Chi bộ…………………………….
   Chính thức ngày…..tháng…..năm…., tại Chi bộ…………………………….
 
                                                      T/M CẤP UỶ CƠ SỞ
                                                             (ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
4.2. Cách ghi:
     a) Sau khi chi bộ công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức, cấp ủy cơ sở ghi nội dung và ký phiếu báo này; bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu báo lên cấp trên trực tiếp theo định kỳ (hằng tuần).
     b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, thu nhận phiếu đảng viên; bổ sung vào phiếu đảng viên; sắp xếp phiếu báo theo thứ tự trong sổ theo dõi đảng viên được công nhận chính thức của đảng bộ để quản lý.
     c) Các chỉ tiêu trong phiếu báo ghi như nội dung tương ứng trong lý lịch của đảng viên.
 
5. Phiếu báo đảng viên ra khỏi đảng (Mẫu 5 - HSĐV)
5.1- Mẫu phiếu báo
 

 
TỈNH (tương đương)………
HUYỆN (tương đương)……
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG:
..............................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày…tháng….năm….
 
Số LL:…………
Số TĐV:………
 
PHIẾU BÁO ĐẢNG VIÊN RA KHỎI ĐẢNG
 
    Họ và tên đang dùng:………………………..Nam, nữ…………………….
    Sinh ngày……tháng……..năm………….
   Vào Đảng ngày…..tháng….năm…., tại Chi bộ………………………………..
   Chính thức ngày…..tháng…..năm…., tại Chi bộ……………………………
   Ra khỏi Đảng ngày…..tháng…..năm…….
   Hình thức ra khỏi Đảng ( khai trừ, xoá tên, xin ra):………….........................
…………………………………………………………………………………..
   Lý do ra khỏi Đảng (Về lịch sử chính trị; phẩm chất chính trị; nguyên tắc tổ chức, đạo đức lói sống…)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
                                                                                         T/M CẤP UỶ CƠ SỞ
                                                             (ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
5.2. Cách ghi:
    a) Sau khi chi bộ công bố quyết định của cấp ủy có thẩm quyền thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên (hoặc quyết định xoá tên, cho đảng viên ra khỏi Đảng), cấp ủy cơ sở ghi nội dung và ký phiếu báo này; bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu cùng với hồ sơ đảng viên  của người đó lên cấp ủy cấp trên trực tiếp theo định kỳ (hằng tuần).
    b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, thu nhận phiếu báo và hồ sơ đảng viên; bổ sung vào phiếu đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ và bổ sung vào cơ sở dữ liệu đảng viên; sắp xếp phiếu báo cùng với hồ sơ đảng viên theo thứ tự trong sổ theo dõi đảng viên ra khỏi Đảng của đảng bộ để quản lý.
    c) Ghi các mục trong phiếu báo như nội dung tương ứng trong lý lịch của đảng viên và quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho đảng viên ra khỏi Đảng theo các hình thức.
 
6. Phiếu báo đảng viên từ trần (Mẫu 6-HSĐV)
6.1. Mẫu báo cáo:

 
TỈNH (tương đương)………
HUYỆN (tương đương)……
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG:
..............................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày…tháng….năm….
 
Số LL:…………
                                     Số TĐV:………
 
PHIẾU BÁO
ĐẢNG VIÊN TỪ TRẦN
 
    Họ và tên đang dùng:………………………..Nam, nữ……….
    Sinh ngày……tháng……..năm………….
   Vào Đảng ngày…..tháng….năm…., tại Chi bộ……………….
   Chính thức ngày…..tháng…..năm…., tại Chi bộ…………….
    Từ trần ngày………tháng……..năm……………
   Lý do từ trần (ốm đau, tai nạn,hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, lý do khác…)………………………………..
 
                                                                                       T/M CẤP UỶ CƠ SỞ
                                                                                                  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
6.2. Cách ghi:
    a) Sau khi đảng viên từ trần, cấp ủy cơ sở ghi nội dung và ký phiếu báo này; bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ; chuyển phiếu cùng với hồ sơ đảng viên  của người đó lên cấp ủy cấp trên trực tiếp theo định kỳ (hằng tuần).
    b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, thu nhận phiếu và hồ sơ đảng viên; bổ sung vào phiếu đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ và bổ sung vào cơ sở dữ liệu đảng viên; sắp xếp phiếu báo cùng với hồ sơ đảng viên từ trần của đảng bộ để quản lý.
    c) Ghi các mục trong phiếu báo như nội dung tương ứng trong lý lịch của đảng viên. 
 
7. Sổ danh sách đảng viên (Mẫu 7-HSĐV)
7.1. Mẫu sổ:

 
Số TT
 
HỌ VÀ TÊN
Họ tên khai sinh
 
Nam nữ, dân tộc, tôn giáo
 
Quê quán
 
Nghề nghiệp trước khi vào Đảng, nghề nghiệp hiện nay
 
Văn hoá, lý luận CMNV ngoại ngữ
 
Ngày vào Đảng, ngày chính thức
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
 
 
Số thẻ đảng viên, số LL đảng viên
 
ộ đội, công an, hưu trí
 
Ngày chuyển đi, đến đảng bộ cơ sở
Ngày chuyển đến, ở đảng bộ cơ sở nào đến Ngày từ trần lý do Ngày ra khỏi Đảng, hình thức ra khỏi Đảng Ghi chú
8  9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
                           
                           
 
7.2. Sử dụng danh sách đảng viên:
a) Sử dụng bảo quản:
- Danh sách đảng viên do chi ủy, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cớ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sử dụng để nắm số lượng đảng viên của đảng bộ.
- Do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên phụ trách tổ chức hoặc cán bộ tổ chức được cấp ủy giao trách nhiệm quản lý và sử dụng bảo quản, kịp thời bổ sung những biến động của đảng viên, 3 tháng một lần đối khớp số lượng đảng viên với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cấp trên trực tiếp để thống nhất số lượng.
- mỗi lần kiểm tra đối khớp, số lượng đảng viên của đảng bộ (chi bộ) với cấp trên: Dùng mực đỏ, gạch ngang cuối danh sách tại thời điểm đối khớp, ghi rõ số lượng đảng viên có mặt vào thời điểm đó, cấp ủy cấp trên ký tên đóng dấu xác nhận.
- Những đảng viên chuyển HHĐ chính thức đi, từ trần, ra khỏi Đảng không được gạch bỏ trong danh sách mà chỉ đánh dấu mực đỏ vào các cột 10,12,13 để phân biệt số đảng viên còn sinh hoạt đảng và số đảng viên không còn trong đảng bộ nữa.
- khi không sử dụng hoặc thay đổi tổ chức (giải thể, giải tán…) phải bàn giao danh sách đảng viên cho cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý. Khi thay cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ.
- Người quản lý danh sách đảng viên không thực hiện đúng quy định hoặc để mất, hư hỏng phải được kiểm điểm nghiêm túc, tuỳ theo mức độ sai phạm mà xét hình thức kỷ luật của Đảng.
b) Cách ghi:
Danh sách đảng viên gồm 14 cột, có 9 dòng kẻ đậm có 4 dòng kẻ nhỏ để ghi cho một đảng viên, được ghi cụ thể như sau:
Cột 1: Ghi số thứ tự từng đảng viên từ nhỏ đến lớn, không ghi cách dòng, cách trang.
Cột 2:  Dòng 1 ghi rõ họ tên trong lý lịch đảng theo kiểu chữ in có dấu.
            Dòng 2 ghi họ tên khai sinh.
            Dòng 3 ghi ngày tháng năm sinh.
Cột 3:  Dòng 1 ghi chữ nam hoặc chữ nữ
            Dòng 2 ghi rõ dân tộc: Kinh, Tày, Nùng…
            Dòng 3 ghi rõ tôn giáo: Thiên chúa giáo, Phật giáo….
Cột 4:  Quê quán: ghi rõ thôn, bản, xã , tỉnh… nơi sinh trưởng của cha hoặc mẹ hay người nuôi dưỡng từ nhỏ.
Cột 5:  Dòng 1 ghi văn hoá phổ thông lớp mấy của hệ 10 năm hoặc hệ 12 năm.
            Dòng 2 ghi rõ trình độ lý luận: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp hoặc cử nhân ( chỉ ghi trình độ cao nhất)
            Dòng 3 ghi chuyên môn nghiệp vụ: viết bằng cấp công nhân kỹ thuật, trung cấp, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.
            Dòng 4 ghi loại ngoại ngữ biết thành thạo nhất: Nga văn, Anh văn…
Cột 6:  Dòng 1+2 ghi rõ nghề nghiệp trước khi vào Đảng: Công nhân, nông dân…
            Dòng 3+4 ghi rõ nghề nghiệp đang làm hiện nay: Công nhân, bộ đội, công an…
Cột 7:  Dòng 1 ghi ngày tháng năm được kết nạp vào Đảng.
            Dòng 2 ghi ngày tháng năm được công nhận chính thức.
Cột 8:  Dòng 1 ghi số thẻ đảng viên (mỗi số ghi vào một ô)
            Dòng 2 ghi số lý lịch đảng viên (mỗi số ghi vào một ô, ký hiệu được ghi vào 2 ô cuối)
Cột 9:  Ghi là bộ đội hoặc công an.
            Dòng 2 ghi tại ngũ nếu còn tại ngũ  hoặc chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ.
            Dòng 3 ghi nghỉ hưu hoặc mất sức…
Cột 10: Dòng 1 ghi ngày tháng năm chi bộ giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, đến đảng bộ khác.
             Dòng 2+3 ghi tên tồ chức cơ sở đảng, huyện, tỉnh nơi đảng viên sẽ chuyển sinh hoạt đảng đến.
Cột 11: Dòng 1 ghi ngày tháng năm chi bộ tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi từ đảng bộ khác về đảng bộ.
             Dòng 2+3 ghi tên tổ chức cơ sở đảng, huyện, tỉnh nơi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.
Cột 12: Dòng 1 ghi ngày tháng năm từ trần.
             Dòng 2 ghi lý do từ trần: ốm đau, tai nạn giao thông…
             Các dòng còn lại ghi đã lập danh sách, ngày tháng năm báo cáo cấp trên.
Cột 13: Dòng 1 ghi ngày tháng năm bị đưa ra.
             Dòng 2 ghi hình thức ra đảng: cho ra, xoá tên, khai trừ.
             Các dòng còn lại ghi đã lập danh sách, ngày tháng năm báo cáo cấp trên.
Cột 14: Dòng 1+2 đảng viên ký nhận thẻ đảng viên. Các dòng còn lại ghi những trường hợp: mất tích, trốn ra nước ngoài, đứt sinh hoạt đảng, bị bắt, bị tù…
 
8. Sổ đảng viên ra khỏi Đảng (Mẫu 8-HSĐV)
 

TT Họ và tên Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày chính thức Số thẻ đảng viên Ngày quyết định ra Đảng Xin ra Xoá tên Khai trừ Lý do đưa ra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
9. Sổ đảng viên đã từ trần (Mẫu 9-HSĐV)
 

TT Họ và tên Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày chính thức Số thẻ đảng viên Ngày
từ
trần
 
Lý do từ trần
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               
               
 
10. Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên (Mẫu 10-HSĐV)
 

Số TT Ngày, tháng, năm
Họ và tên người giao hoặc nhận
Giao hoặc nhận Hồ sơ đảng viên của ai?
Các tài liệu trong hồ sơ
Người giao hoặc người nhận ký
         
         
         
         
         
         
         
 
11. Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên (Mẫu 11 HSĐV)
 

Số TT Ngày, tháng, năm
Họ và tên người mượn
Hồ sơ đảng viên của ai?
Các tài liệu trong hồ sơ
Người  ký mượn Đã trả hồ sơ ngày, tháng, năm
         
         
         
         
         
         

12. Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên (Mẫu 12-HSĐV)
 

ĐẢNG BỘ…………………..
………………………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………., ngày….tháng….năm……
 
MỤC LỤC
Tài liệu trong hồ sơ đảng viên
của đồng chí……………………………..
 
TT Tên tài liệu Số văn bản Ngày ra văn bản Có hoặc không Lý do không có tài liệu
1 2 3 4 5 6
I KHI ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO ĐẢNG        
1          
2          
II KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC        
1          
2          
III CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN        
1 Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển công tác, thay đổi nơi ở        
-          
-          
2 Các quyết định của cấp ủy có thẩm quyền (đảng, chính quyền, đoàn thể) về điều động, đề bạt, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, khen thưởng, kỷ luật…        
-          
-          
3 Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng đến nay        
-          
-          
4 Các bản tự kiểm điểm của đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng        
-          
-          
5 Các tài liệu khác (nếu có)        
           
 
Ghi chú:                                          
- Trong mục tài liệu hồ sơ đảng viên ghi đủ các tài liệu quy định điểm 8 (8.1)a HD số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương, tài liệu nào không có
thì ghi chữ “không” vào cột 5 và ghi lý do không có vào cột 6 bản mục lục.
- Nếu chưa có xác nhận của cấp ủy vào bản mục lục này thì chưa tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến.
 
T/M CẤP UỶ QUẢN LÝ HSĐV
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên
 
IV. GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG
1. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức “Loại 10 ô” có nền hoa văn mầu xanh lá mạ (Mẫu 1 – SHĐ)
a/ Mặt trước giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:
1. Số SĐV………………                 Số TĐV………………………             
2. Đồng chí……………………………………………………
3. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đi…………………………………
4. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đến……………………………


Viết rõ ràng, lưu lại cuống để thanh toán với cấp trên
                                                               Ngày…… tháng……. năm……..
                                                                                       Ký tên
 

                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          CT
ĐẢNG BỘ:…………           GIẤY GIỚI THIỆU                Số TĐV……
CHI BỘ……………             SINH HOẠT ĐẢNG                Số LL………
 
            Số SĐV…………………..
 
Kính gửi:…………………………………………………………
 
Đề nghị giới thiệu cho đồng chí……………….…….bí danh…………
Sinh ngày….tháng…..năm……vào Đảng ngày……tháng…..năm…….
Chính thức ngày...tháng…năm…đã đóng đảng phí hết tháng…năm …
được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở… ………… …………
Hồ sơ kèm theo…………………………………………………
Số…………..GTSHĐ                              Ngày…. tháng….năm………
              KÍNH CHUYỂN                 T.M CHI UỶ CHI BỘ…………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…..
……………………………………………
Ngày………tháng…………. năm……….
T.M………………………………………
 

Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 …………………………………………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………………………………
Kèm theo………………………………
Ngày……tháng……năm……………
 
T.M…………………………………
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ………………………………………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………………………
Kèm theo……………………………
Ngày……tháng……. năm……
 
T.M…………………………………...
 
 
b/ Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ……………………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………
……………………………………………………..
Kèm theo…………………………………………...
Ngày………tháng…………. năm…………………
 
T.M………………………………………………...
 
 
 
 
 
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 …………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…..
……………………………………………
 
Ngày………tháng…………. năm……….
 
T.M………………………………………
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ……………………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………….
……………………………………………………..
 
Ngày………tháng…………. năm…………………
 
T.M………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ……………………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………….
……………………………………………………..
 
Ngày………tháng…………. năm…………………
 
T.M………………………………………………..
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 
 CHI UỶ CHI BỘ………………………………….
 Giới thiệu cho đồng chí……………………………
  được sinh hoạt đảng.
  Ngày………tháng…………. năm………………..
 
T.M………………………………………….
 
 
Số……………….GTSHĐ
CHI UỶ CHI BỘ
 ……………………………………………………...
Đã nhận và báo cho đồng chí………………………
………………………………..được sinh hoạt đảng kể từ ngày…… tháng…… năm……..
 
Ngày………tháng…………. năm……….
T.M CHI UỶ …………………
 
 
 
 
 
Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S
 

 
2. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô”, có nền hoa văn mầu vàng chanh (Mẫu 2 – SHĐ)
a/ Mặt trước giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời:
                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                       
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ:……        GIẤY GIỚI THIỆU                    Số TĐV……
CHI BỘ……………  SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI          Số LL………
 
            Số SĐV…………………..
 
Kính gửi:…………………………………………………………
Đề nghị nhận  giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí…………bí danh………
Sinh ngày….tháng…….năm…… vào Đảng ngày…tháng…..năm…….
Chính thức ngày...tháng…năm….đã đóng đảng phí hết tháng…………
được sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ sở…………………………………
……………………………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo…………………………………………….
Số…………..GTSHĐ                            Ngày……. tháng…….năm……    
        KÍNH CHUYỂN                      T.M CHI UỶ CHI BỘ……………
…………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí….
……………………………………………
Ngày………tháng…………. năm………..
T.M ĐẢNG UỶ………………………….

Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ……………………………………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………..
 
Ngày……tháng…… năm………
T.M ĐẢNG UỶ…………….
Số SĐV ………… GTSHĐ
CHI UỶ CHI BỘ
 …………………………………………
Đã nhận và báo cho đồng chí…………
………………………………………..
Được SHĐ kể từ ngày…..… tháng…… năm………..
T.M CHI UỶ CHI BỘ………………
 
b/ Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời:


 
 
Số SĐV……………
CHI UỶ CHI BỘ
 ……………………………………………………..
Kính gửi:…………………………………………...
Đề nghị giới thiệu đồng chí………………………..
Đã đóng đảng phí hết tháng……… năm……..
Được trở về sinh hoạt đảng ở………………………
……………………………………………………..
 
Ngày……tháng…….. năm……..
 
T.M CHI UỶ CHI BỘ…………………………...
 
 
 
 
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNHCHUYỂN ……………………………………………………..
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………
……………………………………………………..
Hồ sơ kèm theo……………………………………..
……………………………………………………...
 
 
Ngày……tháng….. năm………
 
T.M ĐẢNG UỶ……………………………………
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 Chi ủy chi bộ……………………………………...
  Tiếp nhận đồng chí………………………………..
  về sinh hoạt đảng.
 
Ngày……tháng……năm………
T.M ĐẢNG UỶ…………………………………..
 
 
 
 
 
Số SĐV……………
CHI UỶ CHI BỘ
 ……………………………………………………..
Đề nghị nhận và báo cho đồng chí…………………
Được SHĐ kể từ ngày………tháng………năm…..
 
Ngày……tháng…….. năm……..
T.M CHI UỶ CHI BỘ…………………………...
 
 
 
 
 
Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên SHĐ tạm thời ghi thời gian gia hạn
 
 
 
 
Lưu tại văn phòng cấp ủy cơ sở

 
3. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra nước ngoài “Loại 2 ô”, có nền hoa văn mầu hồng đào (Mẫu 3 – SHĐ)
 
     ĐẢNG UỶ                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                      
 NGOÀI NƯỚC
  *          
Số………GTSHĐ                                   
 
                                                                                      GIẤY GIỚI THIỆU                                     NN
                                                                    SINH HOẠT ĐẢNG RA NGOÀI NƯỚC
                                                                                                                                                  Số LL………
                                                                                                                                                  Số TĐV……

                                                        ĐẢNG UỶ NGOÀI NƯỚC
 
Đã tiếp nhận giấy giới thiệu số…………./GTSHĐ ngày…….. tháng……. năm ……….( kèm theo hồ sơ đảng viên) 
của…………………………………….…………………………………………………………
 
Giới thiệu đồng chí…………………………………..sinh ngày…….tháng…….năm……….
Vào Đảng ngày………tháng……..năm…….Chính thức ngày……..tháng…….. năm………
Được sinh hoạt đảng (chính thức, hoặc tạm thời, hay đơn lẻ):
tại:……………………………………………………………...., từ ngày…… tháng…….. năm……
 
 
                                                                                                  Ngày……. tháng…….năm………
 
                                                                                              /M ĐẢNG UỶ NGOÀI NƯỚC
 
 
 
 
 Số……………GTSHĐ
 
 
      Kính gửi:…………………………………………
 
 
            Đề nghị tiếp nhận và GTSHĐ cho đồng chí………………………………………………………...
            Đã đóng đảng phí hết tháng……. năm……. về sinh hoạt đảng tại tổ chức cơ sở đảng:………….............
…………………………. kèm theo hồ sơ đảng viên đã niêm phong theo quy định.
 
 
 
                                                                                                                Ngày……… tháng…….. năm………
 
                                                                                                                T/M ĐẢNG UỶ NGOÀI NƯỚC
 
 
 
Đảng ủy ngoài nước quản lý
4. Phiếu công tác chính thức ngoài nước (dùng cho đảng viên ra ngoài nước từ 12 tháng trở lên) (Mẫu 3A – SHĐ)

     TỈNH UỶ (TƯƠNG ĐƯƠNG)
……………………………………….
   HUYỆN UỶ (TƯƠNG ĐƯƠNG
……………………………………….
                             *
               Số………. PCTNN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
PHIẾU CÔNG TÁC CHÍNH
THỨC NGOÀI NƯỚC
                              Số TĐV………….
                               Số LL……………
 
Kính gửi:………………………………………………………
Giới thiệu đồng chí ……………. ……sinh ngày…tháng…năm…..
Vào Đảng ngày....tháng….năm…Chính thức ngày…tháng… năm…
Số thẻ đảng:…………………………………………………….
1/ Phần thông tin trong nước:
Nghề nghiệp:…………………………………………………
Nơi công tác trong nước (tên, địa chỉ, số điện thoại):………………
Nơi ở trong nước (địa chỉ, số điện thoại):……………………………
Hộp thư điện tử (Email):……………………………………
Là đảng viên của chi bộ:…………………………………
Thuộc đảng bộ (địa chỉ, điện thoại):……………………………
2/ Phần thông tin trong nước:
Đi đến nước:……………………thời gian từ…………... đến……
Mục đích ra ngoài nước (công tác, học tập, lao động):……………
Địa chỉ nơi làm việc (tên cơ quan, trường học…..)………………
Địa chỉ nơi sinh sống:……………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………
 
………….ngày………..tháng……….. năm………
                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú: Đảng viên ra nước ngoài  trong thời hạn 60 ngày làm việc phải nộp phiếu công tác chính thức ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy nước) để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Khi về nước phải có bản kiểm điểm và xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại
 
5. Phiếu công tác tạm thời ngoài nước (dùng cho đảng viên ra ngoài nước từ 3 đến 12 tháng ) (Mẫu 3B – SHĐ)  

ĐẢNG UỶ
………………………………………...
 
                             *
               Số………. PTTNN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
PHIẾU CÔNG TÁC TẠM THỜI
NGOÀI NƯỚC
                                                                      Số TĐV……….                                                               Số LL…………..
Kính gửi:………………………………………………………
 
Giới thiệu đồng chí ………………sinh ngày…tháng…. năm………
Vào Đảng ngày....tháng…năm…Chính thức ngày…tháng…. năm…
Số thẻ đảng:……………………………………………………..
1/ Phần thông tin trong nước:
Nghề nghiệp:………………………………………………Nơi công tác trong nước (tên, địa chỉ, số điện thoại):…………………………
………………………………………………………………………
Nơi ở trong nước (địa chỉ, số điện thoại):…………………………
…………………………………………………………………………
Hộp thư điện tử (Email):………………………………………………
Là đảng viên của chi bộ:………………………………………
Thuộc đảng bộ (địa chỉ, điện thoại):……………………………
2/ Phần thông tin ngoài nước:
Đi đến nước:…………………thời gian từ…………... đến………
Mục đích ra ngoài nước (công tác, học tập, lao động):……………
Địa chỉ nơi làm việc (tên cơ quan, trường học…..)…………………
Địa chỉ nơi sinh sống:………………………………………………
Điện thoại:……………………………………….…………………
………….ngày………..tháng……….. năm………
                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú: Đảng viên ra nước ngoài trong thời hạn 1 tháng phải nộp phiếu công tác tạm thời ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy nước) để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Khi về nước phải có bản kiểm điểm và xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.
6. Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức ra ngoài nước (Mẫu 3C-SHĐ)  
 
8. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ “Loại 5 ô”, có nền hoa văn mầu nõn chuối (Mẫu 4 – SHĐ)
 
                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                      
 
ĐẢNG BỘ CHI BỘ CƠ SỞ:……    GIẤY GIỚI THIỆU          Số TĐV……
……………….. ………...... SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ     Số LL………
Số SĐV…………….
 
Kính gửi:…………………………………………………………
Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí……………….bí danh……
Sinh ngày….tháng….năm…., vào Đảng ngày……tháng…..năm…….
Chính thức ngày…..tháng….. năm…..đã đóng đảng phí hết tháng………
được sinh hoạt đảng ở chi bộ………………………………………
 
                                                            Ngày……. tháng…….năm…………
                                                          T.M CHI UỶ CHI BỘ……………
 
 
 
 
     

Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 ……………………………………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………………………………
 
Ngày……tháng…… năm………
T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN…………………...
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
………………………………………
Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………………………
 
Ngày……tháng…… năm………
T.M ĐẢNG UỶ CƠ SỞ…………………...
 
 
Số……………….GTSHĐ
KÍNH CHUYỂN
 
 CHI UỶ CHI BỘ…………………
Để giới thiệu cho đồng chí…………
được sinh hoạt đảng……………………
 
Ngày……tháng…… năm………
T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN………
 
 
 
Số SĐV……………….
CHI UỶ CHI BỘ
 …………………………………………
Đã nhận và báo cho đồng chí…………
được sinh hoạt đảng kể từ ngày…… tháng…… năm……..
 
T.M CHI UỶ CHI BỘ……………
 
Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S
 
 
9. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú “loại 1 ô” do Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương in ấn phát hành (mẫu 5-SHĐ)
 
 

TỈNH UỶ (Tương đương): ..................................................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN UỶ (Tương đương): ................................................ ..............ngày...............tháng...............năm...............
ĐẢNG BỘ, (Chi bộ) CƠ SỞ: ...............................................  
*  
Số                GGT/ĐV  
"Về việc đảng viên thường xuyên giữ mới liên hệ
với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú"
 
 
GIẤY GIỚI THIỆU
                          Kính gửi :.............................................................................................................................
 
                                      .............................................................................................................................
 
Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số 76 QĐ/TW ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị.
 
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ.......................................................................................
Giới thiệu đồng chí.....................................................................Nam, nữ....................
Sinh ngày............tháng.............năm.....................
Kết nạp vào Đảng ngày...................................., công nhận chính thức ngày.........................
Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ...................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
Hiện cư trú tại:......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
 
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên..........................................................................
hoàn thành nhiệm vụ.
 

 
T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
7. Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4- HHĐ)
a) Mẫu danh sách:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
ĐẢNG BỘ……………
……………………….
          ..……, ngày….. tháng… năm…… Tặng đợt…………
 
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
Đề nghị tặng Huy hiệu…….năm tuổi đảng
 

Số TT Số HHĐ Họ và tên Ngày tháng Quê quán Ngày quyết định kết nạp Ngày kết nạp vào Đảng Ngày
chính
thức
 
Số thẻ đảng viên
 
 
Nơi đề nghị tặng HHĐ
 
 
Ghi chú
 
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
          b) Cách ghi: Cấp ủy huyện và tương đương sử dụng để đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. mỗi đảng viên ghi vào 2 dòng:
 
- Cột 1: Ghi số thứ tự theo số đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ
- Cột 2: Do Ban Tổ chức tỉnh ủy và tương đương ghi số Huy hiệu Đảng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong đoạn số theo quy định của Ban tổ chức Trung ương..
- Cột 3, 4,5,6,7,8: Ghi như lý lịch đảng viên. Họ tên viết chữ in hoa
- Cột 9: Ghi số thẻ đảng viên của đảng viên
- Cột 10: Ghi tên tổ chức cơ sở đảng đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
- Cột 11; Ghi những trường hợp đặc biệt như thời gian bị cắt tuổi đảng, kết nạp lại, xét tặng sớm so với quy định v.v….

8. Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất
(Mẫu 4A- HHĐ)
a) Mẫu danh sách:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
ĐẢNG BỘ……………
……………………….
            ……., ngày….. tháng… năm…… Tặng đợt………
 
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
Đề nghị  cấp lại Huy hiệu…….năm tuổi đảng bị mất
 

Số TT Số HHĐ Họ và tên Ngày tháng Quê quán Ngày quyết định kết nạp Ngày kết nạp vào Đảng Ngày
chính
thức
 
Số thẻ đảng viên
 
 
Nơi đề nghị tặng HHĐ
 
 
Ghi chú
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
 
9. Danh sách đảng viên đề nghị  truy tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4A- HHĐ)
a) Mẫu danh sách:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
ĐẢNG BỘ…………
……………………….
        ..……, ngày….. tháng… năm…… Tặng đợt………
 
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
Đề nghị tặng Huy hiệu…….năm tuổi đảng
 

Số TT Số HHĐ Họ và tên Ngày tháng Quê quán Ngày quyết định kết nạp Ngày kết nạp vào Đảng Ngày
chính
thức
 
Số thẻ đảng viên
 
 
Nơi đề nghị tặng HHĐ
 
 
Ghi chú
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 
          Cách ghi:Như nội dung hướng dẫn tại mẫu 4 - HHĐ

 
11. Từ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 6-HHĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TỜ KHAI
Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng
 
Kính gửi: Chi bộ………………………………………………….
 
Tôi là……………………………, sinh ngày……………………………
Ngày vào Đảng…………...., công nhận chính thức ngày……..
Ngày ghi trong quyết định kết nạp………………………………….
Quê quán………………………………………………………………
Đang sinh hoạt tại………………………………………………………
Trong quá trình phấn đấu rèn luyện………năm trong tổ chức đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu…….năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 48.3  Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương 48.3 “ Thi hành Điều lệ Đảng”
Đề nghị chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.
 

Ghi chú:
(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).
…………., ngày ….tháng….năm……
NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ và tên)
 
XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ
     Kính gửi:……………………………
Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………
(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)
………,ngày…..tháng….năm….
T/M…………………
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ
     Kính gửi:……………………………
Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………
 
………..,ngày…..tháng….năm….
T/M CHI BỘ
(ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 85 trong 18 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.