Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:18 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78792

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571071

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ tư - 24/02/2016 04:20
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
 Số 04  -KH/BTGĐU
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV
Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
          Thực hiện Kế hoạch số 06 – KH/BTGTU, ngày 04/2/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn, cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
         1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử là tiếp tục xây dựng, củng cố  và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.
        2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Đặc biệt là các nội dung cơ bản của luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
       3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
      4. Tiếp tục khẳng định truyền thống tốt đẹp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 70 năm qua. Khẳng định những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh trong việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
     5. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
       II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
       1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011);  Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra của đất nước, của tỉnh nhà khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
       2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51 – CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT – TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội đồng bầu cử quốc gia; Kế hoạch 01/KH – UBBC, ngày 02/02/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc  hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân …
      3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hôi đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
     4. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động tái cử, giải quyết khiếu nại tố cáo…
     5. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như: (1) Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì ủy ban Thường vụ Quốc họi như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây.  Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy  trình hiệp thương được tốt hơn. (2) Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. (3) Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biều Quốc hội – chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp. (4) Những người đang bị tạm giam, những người  đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.
6. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa  vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…
       III. THỜI GIAN CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN.
Theo Nghị Quyết 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 12 năm 2016. Theo đó, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng sẽ diễn ra liên tục, trong đó tập trung cao vào 3 đợt trọng tâm:
      1. Đợt 1: Từ nay đến 17/4/2016: Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước về bầu cử. Trong đó chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung Luật Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn, quyền lợi và trách nhiệm của những người ứng cử, chương trình hành động của các ứng cử viên, các quyền nghĩa vụ trách nhiệm của công dân trong quá trình bầu cử; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động bầu cử.
      2. Đợt 2: Từ 18/4/2016 đến ngày 22 /5/ 2016: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn của các đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quá trình công tác của những người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tuyên truyền các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử; tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu tại hội sở chính, trạm trại, phân xưởng sản xuất ...; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tính đặc thù của doanh nghiệp.Gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền Nghị Quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập – Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 – 24/4/2016); Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  (1911- 2016).
      3. Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 23/6/2016: Tập trung tuyền truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển 6 tháng cuối năm, hướng tới kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh và 25 năm tái lập tỉnh.
     IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
     1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!
     2. Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!
      3. Cử tri Hà Tĩnh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!
     4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
     5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân!
    6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!
     7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
     8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!
    9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
    10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
    11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
        - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
        - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận                                                                                     TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;                                                (đã ký)
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                                                           
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- banbientapdukdn@gmail.com (để đăng tải)
- Lưu                                                                                            Đinh Văn Minh
 

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.