Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:56 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571036

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014

Thứ ba - 02/12/2014 20:36
 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số  09  - HD/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014
 
Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp hướng dẫn thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014 nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và đánh giá cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.
3. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; là cơ sở quan trọng để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
II. Nội dung
A. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình
1. Đối tượng và nơi kiểm điểm
1.1. Đối tượng
a. Tập thể: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ban chấp hành các đảng ủy, chi ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo các doanh nghiệp.
b. Cá nhân: Toàn thể đảng viên.
1.2. Nơi kiểm điểm
- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt;
- Kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo nơi mình là người đứng đầu hoặc là thành viên lãnh đạo;
- Kiểm điểm ở cấp ủy đảng cao nhất mà mình là thành viên;
Cụ thể như sau:
a. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.
- Các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở kiểm điểm trước ban chấp hành đảng bộ cơ sở và trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.
- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi bộ cơ sở kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên và cấp ủy.
- Các đồng chí chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư (nơi không có chi ủy), kiểm điểm trước chi bộ trực thuộc.
b. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt (đối với những chi bộ có nhiều đảng viên có thành lập tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ).
Các thành phần khác kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.
2. Nội dung kiểm điểm
2.1. Đối với tập thể
- Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo cho doanh nghiệp ổn định và phát triển; việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chính sách về lao động đối với người lao động… chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. Cần đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của doanh nghiệp và của Đảng bộ Khối năm 2014.
- Công tác triển khai ký kết hợp đồng lao động, tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc với người lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp, chuyển đổi công ty. Thực hiện công khai về tài chính và phân phối thu nhập, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, nhất là trong hợp đồng liên doanh, liên kết, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, vật tư…
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết, xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, doanh nghiệp.
- Kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.
- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.
2.2. Đối với cá nhân
a. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.
- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, quan hệ mật thiết với người lao động và nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và ở nơi cư trú; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Đối với đảng viên là cán bộ, công nhân viên và người lao động: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
b. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản (a) còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:
- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; công tác kiểm tra, giám sát; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.
3. Các bước tiến hành
3.1. Chuẩn bị kiểm điểm
- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia, đóng góp.
- Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú và công tác.
- Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần).
- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).
3.2. Tổ chức kiểm điểm
Việc kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.
a. Kiểm điểm tập thể
Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo sau kiểm điểm.
b. Kiểm điểm cá nhân
- Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, cá nhân trình bày bản kiểm điểm (cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì đi sâu kiểm điểm việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; khi kiểm điểm ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt về kết quả kiểm điểm ở các cấp đã tiến hành và đi sâu kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ của đảng viên); thành viên tham gia kiểm điểm đóng góp ý kiến; cá nhân tiếp thu; người chủ trì kết luận, tóm tắt nội dung cần tiếp thu bổ sung vào kiểm điểm cá nhân (khi kiểm điểm cá nhân người đứng đầu thì tập thể phân công một đồng chí cấp phó chủ trì); ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xác minh làm rõ.
B. Đánh giá, phân loại chất lượng
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm gắn với tổng kết năm của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước, đảng viên sau; các đoàn thể chính trị - xã hội (nếu có) trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.
1. Tổ chức cơ sở đảng
Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao.
1.1. Đối tượng: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
1.2. Nội dung
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ (15 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng.
- Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị; cũng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết toàn dân; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (10 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
1.3. Phân loại chất lượng
Việc phân loại đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo 4 mức như sau:
a. Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:
- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đảng bộ (chi bộ) sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;
- Chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.
Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.
b. Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:
- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);
- Chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.
c. Đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
d. Đảng bộ, chi bộ yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:
- Nội bộ cấp ủy hoặc ban thường vụ mất đoàn kết;
- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật;
- Chuyên môn cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất;
- Có từ 02 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất;
- Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
1.4. Một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng
- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm ban thường vụ đảng ủy (bí thư, phó bí thư nơi không lập ban thường vụ), chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo cấp ủy cấp trên. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trực tiếp tổng hợp kết quả phân loại của các đảng ủy, chi ủy cơ sở, thẩm định, tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.
- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mới thành lập chưa đủ 06 tháng.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên
2.1. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo Điều 6, 8, 11 Quy chế đánh giá cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ.
2.2. Đánh giá, phân loại đảng viên
Việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:
2.2.1. Đối tượng, nội dung: Thực hiện theo khoản b, điểm 1.1, mục 1 và điểm 2.2, mục 2, phần A theo Hướng dẫn này.
2.2.2. Phân loại đảng viên: Việc phân loại đảng viên theo 4 mức như sau:
a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng “Bằng khen”.
Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
c. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.
d. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 01 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:
- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.
- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.
- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.
2.2.3. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên
- Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải phù hợp với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, từng đảng viên tự đánh giá phân loại; chi bộ cơ sở bỏ phiếu, công bố kết quả, chi ủy cơ sở xem xét, quyết định phân loại; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo với đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.
- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.
- Đảng viên ở đơn vị đi làm ăn xa nơi cư trú, nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.
- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.
- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ hướng dẫn này, các đảng ủy, chi ủy cơ sở tiến hành triển khai thực hiện xong trước ngày 20/12/2014; kết quả tự phê bình, đánh giá phân loại tập thể và cá nhân cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và các biểu mẫu thống kê đảng gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trước ngày 25/12/2014.
2. Khi tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, ban chấp hành đảng ủy, chi ủy cơ sở mời đại diện Đảng ủy Khối để chỉ đạo, theo dõi nắm tình hình, đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu. Hồ sơ kiểm điểm gồm:
- Báo cáo kiểm điểm tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý; báo cáo đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (nêu rõ kết quả thực hiện; ưu điểm, hạn chế, kiến nghị, đề xuất…). Kèm theo các báo cáo trên, các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổng hợp đánh giá, phân loại theo các biểu 01, 02, 03.
- Bản kiểm điểm đảng viên của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, HĐTV, HĐQT, Ban Giám đốc có xác nhận của cấp ủy đảng (theo mẫu); phiểu bổ sung hồ sơ lý lịch hàng năm (nếu có); kê khai tài sản (theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ); nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú; biên bản họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại.
3. Gắn việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan doanh nghiệp.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, điều chỉnh, bổ sung.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (để b/c)
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các ban Đảng, UBKT, văn phòng Đảng uỷ Khối;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- http://dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn;
- Lưu TC, VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Dương Xuân Hòa
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.