Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:14 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63274

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555553

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba - 01/12/2015 07:48
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       BAN TUYÊN GIÁO        
                   *                                            Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 11  năm 2015
     Số 26  - HD/BTGĐUK


HƯỚNG DẪN
Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
 Nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
       Thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TU, ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 03 – KH/BTGTU, ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành hướng dẫn thực hiện, như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        1. Giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các mũi đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong nhiệm kỳ mới, từ đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong đội ngũ công nhân, người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.        
      2. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phát động các phong trào thi đua trong Đảng bộ, trong từng doanh nghiệp, trong cán bộ, đảng viên, người lao động, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới
      3. Gắn việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với việc thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối, các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Chương  trình hành động phải xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp.
Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, tránh việc tổ chức hình thức, chiếu lệ. Sau nghiên cứu, học tập Nghị quyết, các cấp ủy cơ sở tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch, chấm và công bố kết quả bài thu hoạch một cách nghiêm túc.
       II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
      1. Về nội dung học tập, quán triệt
       a. Nội dung học tập, quán triệt
      - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Trong đó, cần tập trung phân tích, làm rõ vào các nội dung:
      + Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (cần phân tích rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và một số bài học kinh nghiệm)
      + Về phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020 (phân tích làm rõ mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu)
     - Báo cáo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
      - Thảo luận, viết bài thu hoạch
Lưu ý: Bài thu hoạch của các đồng chí cán bộ cốt cán được gửi về Ban Thường vụ Đảng Khối (qua Ban tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 15/12/2016. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở chịu trách trách nhiệm chấm các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở đơn vị, tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 30/12/2015
       b. Đối tượng học tập, quán triệt
       Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công nhân và người lao động.  
       2. Thành phần, thời gian tổ chức các hội nghị
       2.1. Cấp Đảng bộ Khối
       Tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán của Đảng bộ, thành phần gồm: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bí thư, Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Giám đốc các đơn vị, báo cáo viên của Đảng ủy.
         * Thời gian: 0,5 ngày, hoàn thành trước ngày 05/12/2015
         2.2. Ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở
         Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.   
         * Thời gian: 0,5 ngày, hoàn thành trước ngày 25/12/2015.
         III. BÁO CÁO VIÊN, TÀI LIỆU
         1. Báo cáo viên
         Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt các nghị quyết tại đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời báo cáo viên cấp trên thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy hoặc đồng chí phụ trách Khối thi đua.
        2. Tài liệu
        - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII; nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Tài liệu hỏi – đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
         - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.
       - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
Nơi nhận                                                                       TRƯỞNG BAN
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                        (Đã ký)
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- Lưu.   
                                                                                    Đinh Văn Minh
                                                                                                             
 ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP            
                    *                                        Hà Tĩnh, ngày      tháng 12 năm 2015
 
BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
 
 
          Họ và tên:  ................................................................................................
          Chức vụ: ...................................................................................................
          Đơn vị công tác: .......................................................................................
        
          CÂU HỎI
          Theo đồng chí, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh ta  cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu nào ? Hãy phân tích làm rõ giải pháp để thực hiện 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá.
          Từ thực tiễn của đơn vị mình, đồng chí có kiến nghị, đề xuất gì ?
 
                                            TRẢ LỜI
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Lưu ý: Bài thu hoạch được viết tay; bài của các đồng chí cán bộ cốt cán được gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 15/12/2015. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở chịu trách nhiệm chấm các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở đơn vị. Tổng hợp kết quả báo cáo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 30/12/2015.  
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   
Tổng số điểm của bài viết là: 186 trong 51 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.