Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:59 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78764

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571043

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017

Thứ năm - 09/02/2017 21:23
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             BAN TUYÊN GIÁO        
                            *                                                        Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02  năm 2017
            Số 21- HD/BTGĐUK
        
HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017
 
            Thực hiện Hướng dẫn số 25- HD/BTGTU, ngày 12/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp ban hành hướng dẫn  tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017 như sau:
            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
             Tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, quê hương Hà Tĩnh; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
            Tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của đại phương; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tìm động lực mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
             Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            II. CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
            * Các ngày lễ lớn của đất nước
            1. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và đón Tết Đinh Dậu 2017
Thực hiện theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐU, ngày 11/01/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy
            2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
            - Giáo dục các thế hệ người Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.
            - Tuyên truyền, giới  thiệu về truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước, trong tỉnh và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về  cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.
            - Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
            3. Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
          - Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng  chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
            - Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Khẳng định những đóng góp xứng đáng của quân và dân Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ chức.
            - Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời  cơ trong chiến dịch Hồ chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
         - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.
         - Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
        - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,  các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm của các địa phương, đơn vị.
            4. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2017)
          - Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
        - Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới, nhân dân Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
      - Tuyên truyền việc Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh 60 năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  trong dịp Người về thăm.
       - Đẩy mạnh truyên truyền thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương đơn vị trong tỉnh.
          5. Kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2017)
       - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
      - Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
      - Khẳng định, tôn vinh những đóng góp xứng đáng của quân dân Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
      - Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày càng giàu đẹp và văn minh.
           6. Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoác xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)
        - Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
       - Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
     - Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
     - Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa, tầm vóc của cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
         * Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần
        1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 19/02/2017)
       -Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh.
       - Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng.
         2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẫn (07/4/1907 – 07/4/2017)
       - Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học dâu sắc rút ra trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẫn – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.
        - Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẫn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.
        - Những đóng góp của đồng chí Lê Duẫn đối với công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ - Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh.
         * Các ngày lễ quốc tế
         1. Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1970 – 22/4//2017)
        - Thân thế, sự nghiệp vủa V.I.Leenim, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới.
       - Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Leenin.
      - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng  của Việt Nam trong giai đoạn mới.
          2. Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng - ghen (28/11/1820 – 28/11//2017)
        - Cuộc đời và sự nghiệp của Ph. Ăng – ghen.
        - Những đóng góp của Ph. Ăng – ghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
         - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mởi ở Việt Nam.
           III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CHUNG 
            1.Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
            2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
            3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của  Đảng!
            4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XVIII!
            5. Quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại!
            6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
            7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
            8.. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
            - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động các ngày lễ lớn  năm 2017  thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
            - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận                                                                                     TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                                              (Đã ký)               
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
banbientapdukdn@gmail.com (để đăng tải)
- Lưu                                         
                                                    Đinh Văn Minh 
            
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.