Hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
10:01 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 741

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555717

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba - 26/06/2012 07:31
         ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP     
                         *                                                            Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2012
               Số 01 - HD/ĐUK
 
HƯỚNG DẪN
Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
 
          Để triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 một cách có hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Qua việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động đối với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
2. Việc xây dựng các chuẩn mực phải quán triệt tinh thần Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 05 – KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 33 /2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Gắn việc thực hiện các chuẩn mực với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
3. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở kịp thời xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của từng đơn vị, từng đối tượng, từng vị trí công tác. Các chuẩn mực đạo đức cần xây dựng  thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHUẨN MỰC
Theo hướng dẫn của Trung ương, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giao đoạn hiện nay phải thể hiện được các nội dung chủ yếu, đó là: sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc; trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiên tốn; tôn trọng luật pháp, kỷ cương; đoàn kết, nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập và chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp.
Trên cơ sở thực hiện chuẩn mực chung của Trung ương quy định, quán triệt Chỉ thị 35 – CT/TU và Kết luận 05 – KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 33/2011/QĐ – UBND của UBND tỉnh và căn cứ vào đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy cụ thể hóa nội dung chuẩn mực cho các đối tượng, như sau:
1. Đối với cán bộ, đảng viên
1. Sống có lý tưởng, vì đất nước, vì quê hương, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
2. Có lối sống, tác phong làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá trong giờ làm việc, buổi trưa trong các ngày làm việc. Thể hiện được phẩm chất, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn  được giao.
3. Trong quản lý, điều hành phải tôn trọng luật pháp, kỷ cương, có tinh thần đoàn kết, công tâm, công bằng, minh bạch, phát huy dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện cho cán bộ dưới quyền phát huy hết khả năng phục vụ cho doanh nghiệp.
4. Thường xuyên có ý thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích người lao động.
5. Thực hiện nghiêm Quy định số 47 – QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.
2. Đối với người lao động
1.Chấp hành nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả ngày, giờ làm việc, không đi muộn, về sớm, không lạm dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng.
2. Phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có ý thức chăm lo xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. 
3. Thực hiện tốt các quy định về nội quy, thỏa ước lao động; không được vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, phẩm chất, thuần phong, mỹ tục, văn hóa doanh nghiệp.
4. Không được uống rượu, bia, hút thuốc lá trong giờ làm việc, buổi trưa trong các ngày làm việc nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh  trong lao động   
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở định hướng chung của Đảng ủy Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở căn cứ và điều lệ công ty, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với HĐQT, HĐTV, ban giám đốc và thỏa ước lao động tập thể, cụ thể hóa thành những chuẩn mực cụ thể cho từng đối tượng cán bộ, đảng viên và người lao động theo chức trách, nhiệm vụ, ngành nghề được giao. Đồng thời, niêm yết ở công sở, nơi sản xuất.
2. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở chủ trì, phối hợp với HĐQT, HĐTV, ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, quán triệt và ký kết thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Lễ ký kết đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở thông báo để đại diện Đảng ủy Khối tham dự và chứng kiến). Đưa kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu của tập thể và cá nhân hàng quý, hàng năm.
3. Thời gian ký kết: hoàn thành trong quý II/2012
4. Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                   BÍ THƯ
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy;
- Các ban đảng, UBKT, VPĐU;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Đoàn TN, Hội CCB khối;
- Lưu
 
                                                                              Hà Tiến Lam     
         
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.