Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:46 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 706

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63403

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555682

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Quy chế

Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Thứ tư - 04/11/2015 13:42
    ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP            
               *                                           
Hà Tĩnh, ngày 02  tháng 11 năm 2015
    Số 150 - QĐ/ĐUK

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45 - QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Thông báo kết luận số 225 - TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về "Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền trước yêu cầu mới”;
- Căn cứ Quy định số 168 - QĐ/TU ngày 09/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Đảng ủy,
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên Đảng ủy.
Điều 2: Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các đảng ủy, chi ủy cơ sở và các đồng chí báo cáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                            BÍ THƯ   
- Thường trực Đảng ủy;                                            (Đã ký
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đ/c Báo cáo viên ĐUK;                               Trần Văn Kỳ
- Lưu.
 
QUY CHẾ
                                Hoạt động báo cáo viên Đảng ủy
     (Ban hành kèm theo Quyết định số 150 - QĐ/ĐUK ngày 02 /11/2015
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1:  Báo cáo viên Đảng ủy
1. Báo cáo viên Đảng ủy là những đồng chí do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn và quyết định công nhận, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chịu trách nhiệm giúp Ban Thường vụ hướng dẫn, theo dõi, quản lý hoạt động của Báo cáo viên.
2. Báo cáo viên Đảng ủy gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí trong cấp ủy cơ sở được các đảng bộ trực thuộc giới thiệu. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng ủy ra quyết định công nhận.
Điều 2: Nhiệm vụ của báo cáo viên
1. Trực tiếp tuyên truyền, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng bộ, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng trong các doanh nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.
2. Định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; nắm bắt và hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
3. Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở. Kiên quyết đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụcủa báo cáo viên
1. Quyền lợi
a. Được cung cấp thông tin về tình hình trong tỉnh, trong nước và Quốc tế theo quy định; được cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng.
b. Được tham dự các hội nghị báo cáo viên do Đảng ủy tổ chức; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và được trả thù lao theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Nghĩa vụ
a. Thực hiện việc tuyên truyền miệng theo sự phân công của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sơ; thông tin đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề, nội dung được triển khai; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật phát ngôn; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.
b. Tăng cường đối thoại với người nghe tại các buổi tuyên truyền miệng, với cán bộ, đảng viên và người lao động tại các diễn đàn phù hợp để làm rõ và bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng.
c. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, báo cáo viên chịu trách nhiệm nắm bắt diễn biến, tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, phản ánh kịp thời và đề xuất xử lí những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy). Tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên và các hoạt động báo cáo viên khi được phân công. Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin qua trang Website của Đảng Bộ Khối.  
Điều 4: Tiêu chuẩn của Báo cáo viên Đảng ủy
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
a. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b. Có tính Đảng, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn.
c. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, có quan hệ gần gũi, uy tín với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị.
2. Về trình độ, năng lực
a. Có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nắm vững những nội dung cơ bản chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng và các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh.
b. Có trình độ hiểu biết về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nói chung, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nói riêng; biết vận dụng các phương pháp và tâm lý sư phạm để trình bày bài nói, nhất là phương pháp và nghiệp vụ tuyên truyền miệng.
c. Có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng, năng lực tự chủ và khả năng đối thoại.
Chương II
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 5: Nội dung tổ chức, quản lý hoạt động báo cáo viên
1. Hoạt động báo cáo viên Đảng ủy và công tác tuyên truyền miệng là một phương thức của công tác tư tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy. Cấp ủy cơ sở có trách nhiệm tạo điều kiện cho báo cáo viên hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ lựa chọn cán bộ, đảng viên đủ tiêu chuẩn về chính trị và chuyên môn để xây dựng đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy đảm bảo về số lượng, thành phần, coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.  
3. Căn cứ vào định hướng và nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tình hình nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo xin chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy để tổ chức thực hiện.
4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy giúp Ban Thường vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn hoạt động đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy; định kỳ hàng tháng và đột xuất tổ chức hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin, phát hành Bản tin Thông tin - Tư tưởng của Tỉnh ủy, Bản tin Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các tài liệu tuyên truyền khác. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt báo cáo viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với tính đặc thù của doanh nghiệp.
Điều 6: Cấp thẻ báo cáo viên
Thẻ báo cáo viên là chứng chỉ hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên, được cấp cho báo cáo viên theo niên hạn 5 năm. Ban Thường vụ Đảng ủy là cơ quan cấp thẻ cho các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy Khối và thu hồi thẻ báo cáo viên đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật và không hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 7: Khen thưởng và kỷ luật
1. Căn cứ vào thành tích hoạt động của báo cáo viên và kết quả công tác tuyên truyền miệng, hàng năm Ban Tuyên giáo Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
2. Đồng thời kiến nghị xử lí kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 8:  Tổ chức thực hiện
Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các đảng ủy, chi ủy cơ sở và các đồng chí Báo cáo viên cấp ủy tổ chức thực hiện Quy chế.
 
                                                                       BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.