Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:30 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 668

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63365

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555644

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Quy chế

Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ ba - 26/06/2012 08:27
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
         BỘ PHẬN GIÚP VIỆC                       
                        *                                            Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2011
           Số 01 – QC/BPGV

                      
QUY CHẾ
làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy
về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
          - Căn cứ vào Kế hoạch số 27 – KH/TU ngày 05/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 08 – KH/ĐUK ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015;
          - Căn cứ vào Quyết định số 44 – QĐ/ĐUK, ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy  về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
          - Căn cứ vào Hướng dẫn số 18 – HD/BTGTU ngày 03/10/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
 Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc như sau:
          I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
          1. Bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng bộ; giúp Ban Thường vụ trong chỉ đạo, tổ chức, theo dõi, kiểm tra công tác triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.
          2. Bộ phận giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng cấp ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp  thực hiện các nhiệm vụ sau:
          - Tham mưu, đề xuất với cấp ủy về các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp; các hình thức biểu dương, khen thưởng, phê bình, kỷ luật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          - Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phân công nhiệm nhiệm vụ cho các thành viên Bộ phận giúp việc;  tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          - Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đoàn thể, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
          - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung kiểm tra, giúp cấp ủy tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở; tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo cấp ủy.
          II. BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
          1. Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện theo Quyết định số 44 – QĐ/ĐUK, ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy.
          a) Bộ phận giúp việc gồm các thành viên là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy, Thường trực Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh Khối. Các thành viên Bộ phận giúp việc  làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được phân công theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các đoàn thể, các khối thi đua; định kỳ chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho đồng chí Trưởng Bộ phận giúp việc.
          b) Bộ phận chuyên trách của Bộ phận giúp việc là Ban Tuyên giáo Đảng ủy do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời là Trưởng Bộ phận trực tiếp điều hành.
          Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ:
          - Dự thảo các công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình... của bộ phận giúp việc trong việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          - Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp,
          - Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Bộ phận giúp việc; tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; dự trù kinh phí cho các hoạt động triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trình Ban Thường vụ Đảng ủy.
          2. Bộ phận giúp việc họp định kỳ do trưởng bộ phận triệu tập. Trong trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy. Các thành viên của Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, trường hợp đặc biệt không thể dự họp phải được sự đồng ý của Trưởng bộ phận giúp việc.
          III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
          1. Định kỳ theo quy định của cấp ủy, các thành viên Bộ phận giúp việc báo cáo tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực được phân công với Trưởng Bộ phận. Trưởng Bộ phận tổng hợp, báo cáo thường trực cấp ủy khi có yêu cầu.
          2. Bộ phận giúp việc họp định kỳ mỗi quý một lần, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, báo cáo cấp ủy. Khi có yêu cầu của cấp ủy, hoặc có vấn đề đột xuất, bộ phận giúp việc báo cáo cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.
          3. Bộ phận giúp việc giúp cấp ủy xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm, tổng kết toàn khóa kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
          4. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Căn cứ vào quy chế, các đảng ủy, chi ủy cơ sở ban hành quyết định thành lập, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động của bộ phận giúp việc phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị.
 
 
          Nơi nhận                                               TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                                 kiêm
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy (để b/c);                         TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÚP VIỆC
- Đoàn TN, Hội CCB Khối DN;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Các thành viên Bộ phận giúp việc;
- Lưu

 
 
                                                                                           Đinh Văn Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.