Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:14 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 573

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63270

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555549

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Quyết định

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 17/09/2015 14:08
     ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TỈNH                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG  UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
                  *                                                Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015
        Số  57 - QĐ/ĐUK
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020


      - Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và quy định số 45 - QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về thi hành Điều lệ Đảng;
    - Căn cứ Quy định số 168 - QĐ/TU, ngày 09/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Quy định số 335 - QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ;
    - Căn cứ Quyết định số 1292 - QĐ/TU, ngày 17/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
     - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020,
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP
QUYẾT ĐỊNH
 
       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020”.
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
     Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các đơn vị liên quan và các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II căn cứ Quyết định thi hành.
 

Nơi nhận
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;     (để báo cáo)
- Các ban Đảng, UBKT, VP Tỉnh ủy;
- Lưu VP, BTC.
 
       T/M ĐẢNG ỦY
             BÍ THƯ
             (Đã ký)

       Trần Văn Kỳ
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 - QĐ/ĐUK, ngày 14 tháng 9  năm 2015 của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp)
 
Chương I
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH,
BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
 
Điều 1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội; có nhiệm vụ lãnh đạo Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ  theo Quy định số 168 - QĐ/TU ngày 09/5/2011 của BTV Tỉnh ủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện đúng quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình Doanh nghiệp. Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ thông qua các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định …. và tổ chức, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị. Đảng ủy có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
1. Quyết định các vấn đề lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối như:  Xây dựng và ban hành chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc của BCH, BTV Đảng ủy Khối khóa II; phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; xây dựng báo cáo định kỳ; ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định và các văn bản theo quy định sát với thực tế của Đảng ủy, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ Khối.
2. Lãnh đạo tổ chức quán triệt và đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị  của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối; các chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan; tham gia xây dựng và cụ thể hoá đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước sát, đúng với nhiệm vụ của Đảng bộ.
3. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ, tương tác lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Khối; đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hành động, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối hàng năm.
6. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên.
7. Tham mưu, đề xuất về quy hoạch, bổ sung quy hoạch nhân sự Đảng ủy Khối; chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới; bầu các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy (khi cần); xét thi hành kỷ luật ủy viên BCH theo thẩm quyền và những trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Đảng.
Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của BTV Đảng ủy
BTV Đảng ủy Khối thay mặt Đảng ủy Khối lãnh đạo mọi mặt hoạt động, công tác của Đảng ủy Khối giữa hai kỳ hội nghị. Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. BTV Đảng ủy Khối có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tham mưu cho BCH xây dựng và ban hành chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc của BCH, BTV Đảng ủy Khối khóa II; kiểm tra việc chấp hành chương trình làm việc toàn khóa, chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy. Trình BCH xem xét bổ sung, thay thế chương trình làm việc và quy chế làm việc (khi thấy cần thiết ); lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối. Cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình hoạt động của Đảng bộ Khối; lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
3. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bổ nhiệm các chức danh Phó Ban Tổ chức, Phó Ban Tuyên giáo, Phó Văn phòng Đảng ủy Khối và bố trí cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Xuất bản bản tin, ấn phẩm của Đảng ủy Khối. Chuẩn bị nội dung, quyết định thời gian triệu tập các kỳ hội nghị BCH Đảng bộ theo định kỳ và triệu tập hội nghị BCH mở rộng, BCH Đảng bộ bất thường (khi cần thiết) .
4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy chế làm việc  và chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ; xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy hoặc đề xuất của Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ.
5. Đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan về công tác cán bộ trong các lĩnh vực: Quy hoạch, đào tạo; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với đảng viên giữ các chức danh chủ chốt trong các doanh nghiệp, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu ).
6. Quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý: Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công công tác, giới thiệu, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, … đối với các chức danh thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý. Giới thiệu nhân sự để trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định chỉ định bổ sung BCH, BTV, UBKT và giới thiệu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.
7. Quyết định xếp loại cơ sở đảng và công nhận danh hiệu “tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Khối. Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định.
8. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy khen thưởng cho các đảng bộ, chi bộ và các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.
9. Quyết định kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề về công tác cán bộ, các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo sự phân cấp.
10. Chuẩn y BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy cơ sở và chỉ định bổ sung khi cần.
11. Quyết định việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức cơ sở đảng; quyết định việc mở lớp và cấp giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; cho ra khỏi đảng, khai trừ, xóa tên đảng viên trong Đảng bộ Khối theo các quy định của Đảng.
12. Đề nghị với BTV Tỉnh ủy (thông qua các ban của Tỉnh ủy) và các ban, ngành liên quan về tổ chức bộ máy hoạt động, biên chế, phạm vi hoạt động, quỹ tiền lương; các chế độ, chính sách có liên quan theo phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng ủy Khối.
- Xây dựng và đề nghị BTV Tỉnh ủy quyết định việc quy hoạch cấp ủy viên, BTV cấp ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa III theo định kỳ hàng năm (theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên).
- Xây dựng quy hoạch cán bộ của Cơ quan Đảng ủy Khối, quyết định chương trình công tác toàn khóa của các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức đoàn thể của Đảng ủy Khối.
13. Trực tiếp phê duyệt  nội dung, nhân sự chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Thường trực Đảng ủy
Thường trực Đảng ủy Khối gồm Bí thư và các Phó Bí thư được BTV ủy quyền thay mặt BTV điều hành, giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp BTV. Thường trực Đảng ủy có nhiệm vụ quyền hạn như sau:
1. Căn cứ Nghị quyết của BCH, BTV Đảng ủy Khối và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; chuẩn bị các vấn đề trình  BTV, BCH Đảng bộ Khối thảo luận và quyết định.
2. Dự thảo chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Đảng ủy Khối; chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để BTV  Đảng ủy Khối thảo luận và quyết định.
3. Trình BTV Đảng ủy Khối xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của BCH Đảng bộ Khối, tổ chức bộ máy, cán bộ của Cơ quan Đảng ủy Khối.
4. Khi cần thiết, Thường trực thống nhất và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đoàn thể của Đảng ủy Khối làm rõ một số nội dung trước khi trình BTV.
5. Định kỳ hàng tuần giao ban Thường trực tùy theo công việc có thể mời thêm các ban Đảng, UBKT, Văn phòng và các đoàn thể của Đảng ủy Khối; khi cần thiết Thường trực triệu tập và làm việc với cấp ủy cơ sở.
6. Thường trực có quyền mời các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH báo cáo và xử lý các công việc có liên quan.
7. Quản lý, điều hành hoạt động Cơ quan Đảng ủy Khối theo đúng quy định.
8. Quyết định một số mặt công tác khi được BTV Đảng ủy Khối ủy quyền.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
 
Điều 4.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên BCH Đảng bộ Khối
1. Đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng BCH thành khối đoàn kết vững chắc. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác. Đóng góp ý kiến thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra; thực hiện thành công các nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo của cấp trên.
2. Nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào tình hình thực tiễn của Khối, của đơn vị, chịu trách nhiệm trước tập thể BCH Đảng bộ về lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.
3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế làm việc của BCH; cùng với tập thể BTV, BCH lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chương trình công tác của BCH, BTV. Tham gia đầy đủ các kỳ họp BCH Đảng bộ, có trách nhiệm đề xuất, tham gia ý kiến, bàn bạc, biểu quyết công việc của BCH Đảng bộ, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực, cơ sở Đảng theo sự phân công; tham gia chuẩn bị các nội dung được giao để trình tập thể BTV, BCH xem xét quyết định.
4. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức cơ sở Đảng được phân công theo dõi phụ trách. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện những vấn đề mới phát sinh; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp cách giải quyết với BTV, BCH Đảng bộ. Được giải quyết các công việc liên quan khi được BTV Đảng ủy hoặc Thường trực Đảng ủy phân công hoặc ủy quyền. Được quyền chất vấn hoặc yêu cầu trả lời đối với BTV, các đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng, phó các ban Đảng ủy về kết quả hoạt động.
5. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình và kết quả công tác được BTV phân công phụ trách, khi có phát sinh báo cáo trực tiếp với BTV, Thường trực Đảng ủy để thống nhất giải quyết, xử lý kịp thời.
6. Trong các kỳ hội nghị BCH Đảng bộ, nếu đồng chí Ủy viên BCH nào vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối trước khi tổ chức hội nghị và vắng mặt 02 kỳ họp chính thức trong năm không có lý do chính đáng phải được kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật trước tập thể BCH.
7. Đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối sinh hoạt và phụ trách ở tổ chức cơ sở đảng nào phải cùng với cấp ủy nơi sinh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và phải có trách nhiệm phản ánh tình hình địa bàn mình phụ trách với BTV, Thường trực Đảng ủy.
8. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật tài liệu và bí mật hội nghị. Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao không được sử dụng danh nghĩa tập thể để thực hiện công việc của BCH nếu không được ủy quyền.
 Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên BTV Đảng ủy
Ngoài các nhiệm vụ chung đã được nêu tại Điều 4 Quy chế này, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy có một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình chung và tình hình của cơ sở để tham gia có hiệu quả vào sự lãnh đạo của tập thể BTV Đảng ủy Khối.
2. Trực tiếp phụ trách một cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, một số tổ chức cơ sở đảng (theo khối) và một số nhiệm vụ khác khi được Thường trực, BTV phân công. Được thay mặt BTV giải quyết một số công việc cụ thể nếu được phân công hoặc ủy quyền.
3. Có trách nhiệm giúp BTV thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ toàn diện của Khối, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tại các đơn vị trong khối; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về tình hình, kết quả hoạt động của Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy được phân công phụ trách và các đơn vị trong Khối được phân công phụ trách, nhất là về tình hình đoàn kết nội bộ. Tham gia cùng tập thể BTV Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối trong phạm vi Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và trong đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương của Trung ương để thực hiện.
4. Chịu trách nhiệm trong việc chủ trì xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác toàn khóa của Cơ quan tham mưu giúp việc được phân công phụ trách và các nhiệm vụ được BTV phân công.
5. Có trách nhiệm tham gia và phát huy tốt nhiệm vụ được phân công giúp BTV Đảng ủy theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt hiệu quả cao nhất. Kịp thời báo cáo với Thường trực Đảng ủy về tiến độ công tác được phân công phụ trách và đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần tổ chức triển khai, thực hiện trong Đảng bộ Khối.
6. Có trách nhiệm xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối, các tổ chức đoàn thể trong Khối và các cơ quan ban, nghành có liên quan.
7. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung (theo chức năng, nhiệm vụ quy định và khi được Thường trực, BTV phân công) và tham gia đầy đủ các kỳ họp BTV, BCH, được tham dự các cuộc họp của các tổ chức cơ sở Đảng theo sự đề xuất của cơ sở hoặc sự cần thiết của công việc được Thường trực Đảng ủy phân công.
8. Các đồng chí Ủy viên BTV, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối được ủy quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.
Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy
Bí thư Đảng ủy Khối phụ trách chung, chủ trì và chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt hoạt động của Đảng bộ Khối trước Tỉnh ủy, BCH, BTV Đảng ủy, có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Nghiên cứu, định hướng, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để BTV Đảng ủy Khối và BCH Đảng bộ Khối thảo luận và quyết định; chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối và của cấp trên.
3. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và chủ trì các kỳ họp của Đảng ủy, của BTV, Thường trực. Thay mặt Đảng ủy Khối báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của BCH Đảng bộ và BTV Đảng ủy Khối.
4. Thay mặt BCH, BTV ký các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc ủy quyền cho các Phó Bí thư, Ủy viên BTV ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
5. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng bộ; chủ tài khoản cơ quan; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và mối quan hệ công tác với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.
6. Tổ chức sơ kết, tổng kết các mặt công tác của Đảng bộ Khối.
Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của các Phó Bí thư Đảng ủy
1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Cùng với Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Đảng ủy Khối, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công, có các nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đồng chí Bí thư Đảng ủy trong việc điều hành công việc hàng ngày theo thẩm quyền và theo sự phân công. Thay mặt và giải quyết công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng hoặc khi được ủy quyền.
3. Giúp Bí thư Đảng ủy Khối theo dõi kiểm tra và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; nghiên cứu, đề xuất với Bí thư, BTV Đảng ủy những vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.
4. Tham mưu cho Bí thư chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ hội nghị BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy; chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy, BTV Đảng ủy; chỉ đạo việc báo cáo với Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy và thông báo cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ và cấp ủy cơ sở trực thuộc theo quy định.
5. Trực tiếp phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Quốc phòng - An ninh của Đảng bộ; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; phó Trưởng ban trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; theo dõi chỉ đạo Khối Nông lâm - Thủy sản và Khối thương mại - Dịch vụ.
6.  Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản được đồng chí Bí thư ủy quyền, chủ tài khoản ủy quyền Cơ quan Đảng ủy Khối.
2. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy
Cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Đảng ủy Khối, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công, có các nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đồng chí Bí thư Đảng ủy trong việc điều hành công việc hàng ngày theo thẩm quyền và theo sự phân công.
3. Giúp Bí thư Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; nghiên cứu, đề xuất với Bí thư Đảng ủy, BTV Đảng ủy những vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.
4. Trực tiếp phụ trách công tác tuyên giáo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác Dân vận và các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ Khối; phụ trách trang Website, Bản tin doanh nghiệp Đảng ủy Khối và Phụ trách bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; theo dõi chỉ đạo khối Tài chính - Ngân hàng và Khối Công nghiệp - Xây dựng.
5. Xem xét và cho ý kiến chỉ đạo các mặt công tác đối với các ban, đoàn thể, lĩnh vực (được phân công phụ trách) của Đảng ủy, cấp ủy cơ sở và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ. Thường xuyên đề xuất BTV, Thường trực Đảng ủy các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
6.  Điều hành các công việc hàng ngày của Đảng ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Thay mặt và giải quyết công việc khi đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đi vắng hoặc được ủy quyền.
7.  Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản được đồng chí Bí thư ủy quyền.
Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
         
Điều 8. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
1. Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc, thực hiện đúng Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
2. Đảng ủy Khối thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo quy định.
Điều 9. Với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Đảng ủy Khối phối hợp, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
2. Đảng ủy Khối phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật.
3. Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của các doanh nghiệp thuộc khối theo phân cấp.
4. Đảng ủy Khối được tham gia ý kiến và được mời dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp.
5. Ngoài ra Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nắm tình hình công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành đối với doanh nghiệp.
Điều 10. Với các huyện, thành, thị ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Đảng ủy Khối phối hợp với các huyện, thành, thị ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan đến doanh nghiệp đóng trên địa bàn về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo, tài nguyên, môi trường, đất đai, dân số, kế hoạch hóa gia đình,….; quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; phối hợp trong công tác xây dựng đảng; trong việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy địa phương có liên quan; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Đồng thời phối hợp với các huyện, thành, thị ủy thực hiện việc “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.
Điều 11. Sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng trực thuộc
1. BCH, BTV Đảng ủy Khối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối và Công đoàn.
2. Chỉ đạo BCH đoàn thể Khối và các TCCS đảng trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp ủy cùng cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
3. Báo cáo định kỳ (báo cáo đột xuất khi cần thiết) với Đảng ủy Khối và tổ chức đoàn thể cấp trên về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình hoạt động và chịu trách nhiệm trước BTV Đảng ủy Khối về sự lãnh đạo, chỉ đạo của đoàn thể mình.
Điều 12.  Với các cấp ủy cơ sở trực thuộc
1. BTV Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp ủy cơ sở trực thuộc thông qua các ban của Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối thông qua làm việc trực tiếp với cấp ủy cơ sở và các kênh thông tin khác.
2. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm trước BCH, BTV Đảng ủy về mọi hoạt động của đơn vị theo các quy định của Ban Bí thư trung ương Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất với BTV, Thường trực Đảng ủy, các ban của Đảng ủy.
                          
Chương IV
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC
 
 Điều 13. Nguyên tắc hoạt động của BCH, BTV và Thường trực Đảng ủy
1. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ  Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.
2. Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
Điều 14. Chế độ hội nghị BCH, BTV
1. Hội nghị BCH do BTV triệu tập định kỳ ba tháng một lần (quý I, quý III hội nghị nội bộ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hội nghị mở rộng), ngoài ra, khi cần thiết triệu tập họp bất thường.
2. BTV Đảng ủy Khối họp định kỳ một tháng một lần do Thường trực Đảng ủy Khối quyết định triệu tập để giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho kỳ họp BCH Đảng bộ Khối. Ngoài ra, khi cần thiết triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột xuất.
 3. Hội nghị BCH, BTV phải làm việc đúng giờ, đúng thành phần, đúng nội dung chương trình và đúng chế độ quy định; trong hội nghị phải thật sự phát huy dân chủ, trí tuệ và văn hóa, khi biểu quyết lấy theo đa số.
Điều 15. Chuẩn bị nội dung Hội nghị
1. Căn cứ vào chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hằng năm của BCH Đảng bộ Khối, tình hình thực tế của Đảng bộ, Thường trực, BTV Đảng ủy Khối có trách nhiệm chuẩn bị nội dung đưa ra thảo luận và quyết định ở hội nghị BCH và các cuộc họp BTV Đảng ủy Khối.
2. Những vấn đề khi đưa ra Hội nghị BTV bàn bạc và quyết định phải được Thường trực thống nhất phương án trước.
3. Văn phòng tham mưu và gửi các tài liệu liên quan đến nội dung của hội nghị BCH cho Ủy viên BCH trước ít nhất 02 ngày và cuộc họp BTV cho Ủy viên BTV trước ít nhất 01 ngày để việc tổ chức hội nghị đạt kết quả cao (có thể gửi văn bản giấy hoặc thư điện tử).
Điều 16. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng
1. Các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy Khối đều được triển khai đến TCCS Đảng trong Đảng bộ Khối.
2. Đối với chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên thì Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
3. Tùy theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo từng thời điểm, từng nội dung, BTV và Thường trực Đảng ủy Khối có chương trình kiểm tra việc thực hiện đối với các ban Đảng, UBKT, Văn phòng, các đoàn thể trong Khối và các TCCS đảng trực thuộc.
4. Văn phòng, các ban, đoàn thể của Đảng ủy khối có trách nhiệm tham mưu giúp Thường trực, BTV theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
5. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối phải được tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện, rút kinh nghiệm và đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, bổ sung hoàn chỉnh kịp thời. Tùy theo từng nội dung, Thường trực giao cho Văn phòng, các ban, đoàn thể của Đảng ủy khối giúp BTV chuẩn bị sơ kết, tổng kết.
Điều 17. Chế độ làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối
1. Bí thư và các phó bí thư thực hiện chế độ hội ý thường xuyên để giải quyết công việc hằng ngày và thống nhất nội dung trước khi họp BTV, có sự tham gia ghi chép của Văn phòng Đảng ủy Khối.
2. Định kỳ và khi cần thiết Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức giao ban để nghe Văn phòng, các ban, đoàn thể báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết những vấn đề cần thiết và triển khai công tác thời gian tới.
3. Sau khi Bí thư hoặc các phó bí thư làm việc trực tiếp với cấp ủy các TCCS đảng, các đồng chí ủy viên BCH, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối, thì trao đổi trong Thường trực những vấn đề đã giải quyết và những vấn đề cần đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
4. Trường hợp đồng chí Bí thư ủy quyền cho các Phó Bí thư hoặc Ủy viên BTV có liên quan giải quyết công việc, sau đó báo cáo với đồng chí Bí thư.
Điều 18. Chế độ thông tin và học tập
1. BTV Đảng ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các đồng chí Ủy viên BCH về tình hình chung và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng bộ, để tạo điều kiện cho các cấp ủy viên nắm bắt tham gia vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và thực hiện báo cáo tình hình các mặt công tác với Tỉnh ủy.
2. Thường trực Đảng ủy giao Văn phòng Đảng ủy gửi đầy đủ, kịp thời những văn bản cần thiết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy đến các đồng chí Ủy viên BCH, kể cả các tài liệu nghiên cứu, tham khảo thông tin cần thiết.
3. Giữa 2 kỳ Hội nghị của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, khi cần thiết Thường trực Đảng ủy trực tiếp hoặc ủy quyền đồng chí Ủy viên BTV thông báo tình hình chung và những công việc đã giải quyết của BTV Đảng ủy cho các đồng chí Ủy viên BCH bằng hình thức thích hợp.
4. Mỗi cấp ủy viên căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện công tác xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân về mọi mặt theo Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và chấp hành Quyết định của BTV Đảng ủy Khối khi được cử đi học.
Điều 19. Chế độ tự phê bình và phê bình
1. Hàng năm BTV Đảng ủy tiến hành kiểm điểm trước Đảng ủy  về hoạt động, công tác chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy và của BTV Đảng ủy.
2. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối phải tham gia sinh hoạt trong tổ chức cơ sở Đảng nơi mình công tác và nơi cư trú treo đúng quy định, phục tùng sự phân công, kiểm tra, giám sát và quản lý của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo quy định.
  Điều 20. Chế độ phát ngôn và giữ bí mật
1. Những nội dung khi đã ban hành nghị quyết, kết luận của BCH, BTV Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên BCH, BTV phải nói và làm theo đúng nghị quyết, kết luận. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện tính Đảng và ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng.
2. Các đồng chí Ủy viên BCH, BTV làm đúng quy định về sử dụng và bảo vệ tài liệu, giữ bí mật nội bộ được trình bày trong hội nghị và trong các tài liệu lưu giữ.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 21. BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo hoạt động của các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy gắn với công việc của cấp ủy; phát huy đầy đủ trách nhiệm của mỗi ban; thường xuyên chăm lo kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối để thực hiện tốt Quy chế này.
Các ban của Đảng ủy Khối tham mưu cho BTV Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đề xuất các vấn đề mới nảy sinh theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
Điều 22. BTV Đảng ủy Khối, trước hết là đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối với bộ máy tham mưu là các ban Đảng, UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối.
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối.
Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối giúp BTV Đảng ủy Khối theo dõi việc chấp hành Quy chế này và tổng hợp, đề xuất bổ sung, điều chỉnh những nội dung cần thiết phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Quy chế này được phổ biến đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối để biết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.